CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH

 

Ủy viên:

1.Ông  ĐÀO MẠNH HÙNG, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cam Lộ, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

2.Ông PHẠM NGỌC MINH, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

3. Ông VÕ VĂN HƯNG, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT, Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII;

4. Ông HỒ XUÂN HIẾU, Tổng Giám Đốc Công ty Thương Mại tỉnh Quảng Trị , Đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VII. 

 

HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Enter Title

      MỤC LỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10 KHÓA VI

STT

NỘI DUNG

1

Thông báo kỳ họp thứ 10

2

Giấy mời họp

3

Nội dung chương trình kỳ họp thứ 10

4

Phát biểu khai mạc kỳ họp

5

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014

6

Báo cáo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về  công tác tham gia xây dựng chính quyền.

7

Báo cáo công tác năm 2013 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân các  huyện thí điểm không tổ chức HĐND

8

Báo cáo công tác năm 2013 của Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các  huyện thí điểm không tổ chức HĐND

9

Báo cáo hoạt động cua Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013. Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2014.

10

Báo cáo công tác tổng hợp lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

11

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014.

12

Phê duyệt báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2012.

13

Tờ trình V/v thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 và kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách  do tỉnh quản lý năm 2014.

14

Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014.

15

 Tờ trình Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014.

16

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

17

Báo cáo giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân năm 2013 và một số giải pháp năm 2014.

18

Báo cáo công tác kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2013 và phương hướng công tác chỉ đạo, điều hành năm 2014

19

Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về biên chế và chính sách đối với giáo viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

20

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

21

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến  nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI.

22

Báo cáo tình hình triển khai dự án nhà máy nhiệt điệt 1200 MW tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

23

Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung Tờ trình và đề án về bổ sung một số chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố

24

Tờ trình về sửa đổi một số khoản thu, sửa đổi, bổ sung đối tượng và tỷ lệ phân chia các khoản thu quy định tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2012, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh.

25

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách

26

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội

27

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế

28

Tờ trình về việc thông qua chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014

29

Gợi ý thảo luận tổ

30

Phân tổ thảo luận

31

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ

32

Số 19/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014.

33

Số 20/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị

34

Số 22/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014.

Phần 2

35

Số 23/2013/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định Phương án giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014.

36

Số 24/2013/NQ-HĐND Nghị quyết biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014.

37

Số 25/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về việc sửa đổi , bổ sunng chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

38

Số 26/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về số lương, chức danh , mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố.

39

Số 27/2013/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi một số khoản thu, sửa đổi, bổ sung đối tượng và tỷ lệ phân chia các khoản thu quy định tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2012, nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh.

40

Số 28/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014.

41

Phát biểu bế mạc kỳ họp

42

Biên bản kỳ họp

Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH