TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 10/12/2018)


Ngày cập nhật: 10/12/2018 6:14:48 CH

STT                                     TRÍCH YẾU CƠ QUAN SOẠN THẢO
VĂN BẢN CHUNG
1

KẾ HOẠCH tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII (kỳ họp cuối năm 2018)

                        <Tài bản scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị 
2

QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VII,  nhiệm kỳ 2016-2021

                         <Tải bản scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
3

GIẤY MỜI dự kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

                                    < Giấy mời (khách mời Trung Ương)>                                      <Giấy mời (khách mời địa phương)>

HĐND tỉnh Quảng Trị
4

THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII

                           <Tải bản scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
5

CÔNG VĂN Về việc chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 28/11/2018)

               < Tải  Công Văn và Phiếu Chất Vấn (bản Word)>               

     <Tải Phiếu Chất vấn bản Scan>         <Tải công văn bản Scan>     

                         

HĐND tỉnh Quảng Trị
6

CÔNG VĂN Về gửi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

                           <Tải Công văn>

HĐND tỉnh Quảng Trị
7

CÔNG VĂN Về việc lựa chọn nội dung và thời lượng chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII

                        <Tải Công văn>

HĐND tỉnh Quảng Trị
8

                       DIỄN VĂN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 9

                      <TẢI BẢN WORD>

 

                     PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 9

                      <TẢI BẢN WORD>

 
     
BÁO CÁO CỦA HĐND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH 
1

BÁO CÁO Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 (cập nhật ngày 03/12/2018)

                          <Tải bản Scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
2

TỜ TRÌNH và KẾ HOẠCH Về việc tổ chức các kỳ họp năm 2019, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật ngày 03/12/2018)

                         <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3

BÁO CÁO Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật ngày 04/12/2018)

                      <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII ( cập nhật ngày 04/12/2018)

                      <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

5

BÁO CÁO Tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn 2016-2020 (cập nhật ngày 03/12/2018)

                         <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND

tỉnh Quảng Trị

6

TỜ TRÌNH Về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 04/12/2018)

                        <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7

BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh (cập nhật ngày 03/12/2018)

                   <Tải bản Scan>

Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh

8

BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (cập nhật ngày 03/12/2018)

                       <Tải bản Scan>

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh

9

BÁO CÁO Hoạt động năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh (cập nhật ngày 03/12/2018)

                      <Tải bản Scan>

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
10

BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 03/12/2018)

                         <Tải bản Scan>

Ban Văn hóa - Xã hội,

HĐND tỉnh

11

BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh (cập nhật ngày 03/12/2018)

                         <Tải bản Scan>

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
12

BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2018 THAY THẾ BẢN 03/12/2018)

                          <BÁN CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2018>

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh
13

BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh (cập nhật đến ngày 03/12/2018)

                        <Tải bản Scan>

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh

14

BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Dân tộc trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 03/12/2018)

                        <Tải bản Scan>

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh
 
VĂN BẢN CỦA UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC
1

BÁO CÁO Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018 và KẾ HOẠCH phát triển Kinh tế - Xã hội và bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2019 (cập nhật ngày 16/11/2018)

                       <Tài bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
2 

 

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018  (cập nhật ngày 12/11/2018)

                                      <Tải bản scan>                 

  

UBND tỉnh Quảng Trị

3

 

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 12/11/2018)

 

                     <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
4

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Hiến pháp và các Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 12/11/2018)

                     <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
5

BÁO CÁO Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018 (cập nhật ngày 12/11/2018)

                      <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
6

BÁO CÁO Quyết toán thu NSNN trên địa bàn, Quyết toán thu, chi NSĐP tỉnh Quảng Trị năm 2017 (cập nhật ngày 16/11/2018) KÈM TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2018)

                    <Tải bản BÁO CÁO>             <TẢI TỜ TRÌNH>

UBND tỉnh Quảng Trị
7

 

BÁO CÁO Tình hình Thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2017 của các quỹ tài chính  Nhà nước ngoài Ngân sách do cấp tỉnh quản lý (cập nhật ngày 19/11/2018)

                                        <Tải bản scan>                     

UBND tỉnh Quảng Trị
8

BÁO CÁO Thực hiện Kế hoạch tài chính năm 2018 và dự kiến năm 2019 của các quỹ tài chính  Nhà nước ngoài Ngân sách do cấp tỉnh quản lý (cập nhật ngày 19/11/2018)

                    <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
9

BÁO CÁO Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2018, Dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2019 (cập nhật ngày 01/12/2018 thay thế bản ngày 16/11/2018)

                        <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
10 

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn Ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019 (cập nhật ngày 19/11/2018)

                       <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
11

BÁO CÁO Bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (cập nhật ngày 19/11/2018) 

                        <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
12 

BÁO CÁO Kế hoạch sử dụng vốn dự phòng của ngân sách địa phương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (cập nhật ngày 19/11/2018)

                     <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
13

BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2018 (cập nhật ngày 19/11/2018)

                    <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
14

BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (cập nhật ngày 19/11/2018)

                  <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
15

BÁO CÁO Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019 (cập nhật ngày 01/12/2018)

                   <Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
16

BÁO CÁO Kế hoạch Tài chính - Ngân sách Nhà nước  03 năm 2019-2021 (cập nhật ngày 01/12/2018)

                 <Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
17

TỜ TRÌNH về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

                       <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
18

TỜ TRÌNH và ĐỀ ÁN Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 12/11/2018)

                     <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
19

TỜ TRÌNH và DANH MỤC Các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019 (cập nhật ngày 12/11/2018)

                   <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
20

TỜ TRÌNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017 ban hành kèm Nghị Quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh (cập nhật đến ngày 14/11/2018)

                   <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
21

TỜ TRÌNH và ĐỀ ÁN Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ cho giám định tư pháp và người giúp việc giám định tư pháp giai đoạn 2019-2021 (cập nhật ngày 19/11/2018)

                  <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
22

TỜ TRÌNH và ĐỀ ÁN Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mần non công lập tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 19/11/2018)

                  <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
23

TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 19/11/2018)

                <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
24

TỜ TRÌNH và ĐỀ ÁN Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 19/11/2018)

                  <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
25

THÔNG BÁO Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 (cập nhật ngày 23/11/2018)

                   <Tải bản Scan>

UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
26

BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019  (Số liệu tính từ 01/10/2017 - 30/11/2018)

                     <Tải bản Scan>

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
27

BÁO CÁO Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2018 (cập nhật ngày 23/11/2018)

                    <Tải bản Scan>

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
28

BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2018 (cập nhật ngày 14/11/2018)

                    <Tải bản scan>

Cục THADS tỉnh Quảng Trị
 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
1

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 14/11/2018)

                <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
2

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019 (cập nhật ngày 14/11/2018)

                  <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
3

TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2019 (cập nhật ngày 22/11/2018)

                  < Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
4

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm  2016-2020 nguồn vốn cấn đối ngân sách địa phương 

                <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
5 

DỰ THẢO NGHI QUYẾT Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019

                   < Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
6

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017

                     <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương 2017 ban hành kèm Nghị Quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh

                       <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
8

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua "Đề án Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2019-2021, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

                      < Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
9

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các Trường mần non công lập tỉnh Quảng Trị

                      <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
10

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT về chế độ hỗ trợ cho giám định tư pháp và người giúp việc giám định tư pháp giai đoạn 2019-2021 

                     <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
11

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2018-2025

                      <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
12

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

                    <Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
13

TỜ TRÌNH, KẾ HOẠCH biên chế hành chính sự nghiệp năm 2019 và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  Về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2019

                      < Tải Tờ trình và Kế hoạch (bản Scan)> 

                    <Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Scan)>

UBND tỉnh Quảng Trị

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH