TÀI LIỆU PHỤC VỤ KỲ HỌP

Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 16/10/2019)


Ngày cập nhật: 16/10/2019 4:22:29 CH

STT                                     TRÍCH YẾU CƠ QUAN SOẠN THẢO
VĂN BẢN CHUNG
1

KẾ HOẠCH tổ chức kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 09/10/2019)

                              <Tải bản scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị 
2

THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (cập nhật ngày 09/10/2019)

                              <Tải bản scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
3

                                                               GIẤY MỜI

                              <Tải bản Scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
4

QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (cập nhật ngày 08/10/2019)

                             <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh

Quảng Trị

CÔNG VĂN Về việc tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin tại kỳ họp thứ 11 (cập nhật ngày 14/10/2019)

                             <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

6

                        CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 11 (CẬP NHẬT NGÀY 14/10/2019)

                           <Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO  CÁO CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ
1

BÁO CÁO Thẩm tra của ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 16/10/2019)

                       <Tải bản Scan>

Ban Pháp chế,

HĐND tỉnh Quảng Trị

VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
1

BÁO CÁO Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 09/10/2019)

                        <Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
2

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 09/10/2019)

                        <Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
3

ĐỀ ÁN Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 09/10/2019)

                          <Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ( Bản cập nhật ngày 16/10/2019)

                 <Tải bản Scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH