Tài liệu phục vụ phiên họp

Danh mục tài liệu phục vụ giám sát công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố


Ngày cập nhật: 06/03/2019 9:50:11 SA

     
STT TRÍCH YẾU CƠ QUAN SOẠN THẢO
1

NGHỊ QUYẾT Thành lập Đoàn giám sát về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

< Tải về>

 

HĐND tỉnh Quảng Trị
2

QUYẾT ĐỊNH và ĐỀ ÁN Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và  Đơn vị sự nghiệp công lập 

<Tải về>

 

UBND tỉnh Quảng Trị
3

KẾ HOẠCH Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

<Tải về>

 

HĐND tỉnh Quảng Trị
4

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

<Tải về>

 

Tỉnh ủy Quảng Trị
5

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ Thực hiện NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, BCHTW Đảng khóa XII Về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; KẾ HOẠCH SỐ 07-KH/TW  ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2017/QH14  ngày 24/11/2017 của Quốc hội Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ)

<TẢI VỀ>

 

Chính phủ
6

NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ  sáu, BCHTW Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

<TẢI VỀ>

 

BCHTW Đảng khóa XII 
7

THÔNG TƯ SỐ 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thông, tổ dân phố

<TẢI VỀ>

 

Bộ Nội vụ
8

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, tổ chức lại khu phố  trên địa bàn thành phố Đông Hà

<Tải về>

 

UBND thành phố Đông Hà
9

BÁO CÁO Phương án sáp nhập khu phố, thôn trên địa bàn thị xã Quảng Trị

<Tải về>

 

UBND thị xã Quảng Trị
10

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

<Tải về>

 

UBND huyện Vĩnh Linh
11

 

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, sáp nhập các thôn,khu phố trên địa bàn huyệnTriệu Phong 

<Tải về>

 

UBND huyện Triệu Phong
12

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, khóm trên địa bàn huyện Hải Lăng

<Tải về>

 

UBND huyện Hải Lăng
13

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ

<Tải về>

 

UBND huyện Cam Lộ
14

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, sáp nhập, đổi tên các thôn, khóm trên địa bàn huyện Đakrông

<Tải về>

 

UBND huyện Đakrông
15

 

BÁO CÁO Phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hướng Hóa

<Tải vê>

UBND huyện Hướng Hóa

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu