Tài liệu phục vụ phiên họp

Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 18/5/2020)


Ngày cập nhật: 18/05/2020 8:57:49 SA

STT TRÍCH YẾU CƠ QUAN BAN HÀNH
1

GIẤY MỜI

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh
2

Công văn về việc tham gia Tờ trình số 1638, 1640/TTr-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh

<Tải bản Scan>

Ban Tổ chức Tỉnh ủy
3

BÁO CÁO Về phương án bố trí số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

<Tải bản Scan>

Ban Kinh tế Ngân sách
4

Công văn về việc hoàn chỉnh Nghị quyết kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII ngày 21/4/2020

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh

BIÊN BẢN Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VII

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh
6

Công văn về việc hoàn thiện Nghị quyết kỳ họp thứ 14 của HĐND tỉnh

<Tai bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
7

Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 

<TẢI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT> 

<PHỤ LỤC I>

  <PHỤ LỤC II>

HĐND tỉnh Quảng Trị
8

TỜ TRÌNH về việc giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
9

Dự thảo Công văn và Báo cáo thẩm tra nội dung đề nghị  giảm mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ ,tiện ích công cộng, trong khu vực cửa khẩu trình tại phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh khóa VII

<Tải bản Scan>

HĐND tỉnh Quảng Trị
10

DỰ THẢO Báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 14, dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ  15, HĐND tỉnh khóa VII (thay thế bản cập nhật ngày 15/5/2020)

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 41, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 18/5/2020) (18/5/2020)
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 40, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 17/4/2020) (17/4/2020)
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 39, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 19/3/2020) (19/3/2020)
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 29 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (11/3/2019)
Danh mục tài liệu phục vụ giám sát công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản, khu phố (6/3/2019)
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 28 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (Cập nhật đến ngày 04/01/2019) (4/1/2019)
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 23 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (3/1/2019)
Danh mục Tài liệu phục vụ Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị lần thứ 22 (19/4/2018)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2020 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH