NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh

Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh
Thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển một số cây trồng con nuôi tạo sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả bước đầu đạt được khá toàn diện. Mô hình lúa chất lượng cao, hỗ trợ từ ngân sách cho các địa phương thực hiện 500 ha, lồng ghép các nguồn vốn khác sản xuất được 33.059,9 ha, nâng tỷ trọng lúa chất lượng cao chiếm 65,6% tổng diện tích gieo trồng lúa, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn lên đến 6.056,6 ha.

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố:  Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân
Thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn) hoạt động theo hình thức tự chủ, tự quản và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao. Hầu hết các thôn đều xây dựng hương ước, quy ước về đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng và giám sát việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệu quả hoạt động của thôn không chỉ ở giá trị về mặt vật chất như xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của người dân đối với Ðảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở.

Bứt phá để phát triển

Bứt phá để phát triển
Tiếng gà gáy sáng mở cửa thời gian rộng mở cho năm mới đã bắt đầu, phải làm gì để bảo đảm cho mọi thành công? Cùng với việc giữ vững và ổn định chính trị xã hội, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, an toàn và an lành cho đất nước luôn chủ động hội nhập; giữ nền văn hóa, cốt cách Việt Nam cố kết cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa và nền văn hiến Việt Nam. Cần sửa nhanh ba vấn đề là trụ cột mấu chốt, là hệ thống cản phá quá trình phát triển của đất nước.

Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới

Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 7/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018) và Công văn số 2538/UBND-NC (ngày 18/6/2018) hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Sau ba năm triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật ban hành VBQPPL năm 2015), về cơ bản các quy định của Luật đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc trong quá trình xây dựng, ban hành các VBQPPL. Cụ thể, ở tỉnh Quảng Trị công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã kịp thời áp dụng, thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành các VBQPPL năm 2015, nhất là các quy định mới của Luật; Có thể thấy, việc thực hiện quy định của Luật với quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL được quy định chặt chẽ, khoa học hơn so với trước đây, chất lượng VBQPPL đã có chuyển biến tích cực, nhiều văn bản được đề xuất ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của của địa phương. Nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được nâng cao, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, khoa học đúng quy định của pháp luật. 

Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh

Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh
Phiên họp của Thường trực HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND. Tại phiên họp, Thường trực HĐND thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND. Việc nâng cao chất lượng hoạt động giải trình, nâng cao chất lượng giám sát tại các phiên họp là hết sức cần thiết.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp cuối năm 2018.

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người có trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân quyết định các chính sách và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP của địa phương. Để có cơ sở đánh giá và đối chiếu thì chỉ số PCI là một trong những công cụ mang tính khoa học, phản ánh trung thực, khách quan thực tiễn phát triển của từng địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Trong 3 ngày, từ 30/10 đến hết 01/11/2018, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV thực hiện việc chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan. Kỳ họp này có sự đổi mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội. Đại biểu có thể đặt câu hỏi với bất cứ Bộ trưởng, thành viên Chính phủ và những người khác về những vấn đề mà đại biểu quan tâm, không như trước đây chỉ tập trung vào một số Bộ, ngành và nhóm vấn đề nhất định. Vì vậy, phạm vi chất vấn khá rộng và đề cập đến nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội.
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy