NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Hoạt động giám sát là một trong những chức năng, nhiệm vụ cơ bản nhất của Hội đồng nhân dân các cấp, bao gồm giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Giám sát có nhiều hình thức như: Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp; thông qua chất vấn tại kỳ họp; giám sát trực tiếp và giám sát thông qua xem xét các quyết định của cơ quan nhà nước cùng cấp... Trong đó, giám sát chuyên đề có vị trí rất quan trọng. Thực hiện tốt chức năng giám sát chuyên đề sẽ góp phần đảm bảo việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước cũng như Nghị quyết HĐND trong thực tế đời sống xã hội đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử.

Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy

Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy
(Daibieunhandan.vn) Theo đánh giá của các đại biểu tại Phiên họp thứ 32 của Thường trực HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VII đã thành công tốt đẹp. Các chính sách được thông qua đã bám sát tình hình thực tế của tỉnh; quan tâm chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội; coi trọng hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ gắn với liên kết chặt chẽ để sản xuất hàng hóa. Kỳ họp có đổi mới cơ bản là đã ứng dụng CNTT để thực hiện kỳ họp không giấy, qua đó tiết kiệm chi phí, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; việc chất vấn và trả lời chất vấn đã bám sát những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm… Tuy nhiên, tiến độ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các tổ đại biểu còn chậm; một số tổ đại biểu chưa phân định rõ được thẩm quyền của các cấp trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành

Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành
(Daibieunhandan.vn) Dưới sự điều hành khoa học của chủ tọa, phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại kỳ họp đã thu hút hơn 100 lượt ý kiến thẳng thắn, chất lượng. Bên cạnh phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những mặt được, hạn chế, làm rõ nguyên nhân; các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2019.

Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù

Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù
Thông tư 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 3/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố có nhiều điểm mới, bên cạnh quy định cụ thể về quy mô số hộ, các yếu tố đặc thù là một điểm mới cần được đặc biệt quan tâm trong quá trình sáp nhập các thôn, bản, khu phố.

Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh

Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh
Thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển một số cây trồng con nuôi tạo sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết quả bước đầu đạt được khá toàn diện. Mô hình lúa chất lượng cao, hỗ trợ từ ngân sách cho các địa phương thực hiện 500 ha, lồng ghép các nguồn vốn khác sản xuất được 33.059,9 ha, nâng tỷ trọng lúa chất lượng cao chiếm 65,6% tổng diện tích gieo trồng lúa, mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn lên đến 6.056,6 ha.

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân

Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố:  Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân
Thôn, bản, khu phố (gọi chung là thôn) hoạt động theo hình thức tự chủ, tự quản và tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; là nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao. Hầu hết các thôn đều xây dựng hương ước, quy ước về đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng và giám sát việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệu quả hoạt động của thôn không chỉ ở giá trị về mặt vật chất như xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn góp phần tăng cường sự đoàn kết của cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của người dân đối với Ðảng, Nhà nước và chính quyền cơ sở.

Bứt phá để phát triển

Bứt phá để phát triển
Tiếng gà gáy sáng mở cửa thời gian rộng mở cho năm mới đã bắt đầu, phải làm gì để bảo đảm cho mọi thành công? Cùng với việc giữ vững và ổn định chính trị xã hội, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, an toàn và an lành cho đất nước luôn chủ động hội nhập; giữ nền văn hóa, cốt cách Việt Nam cố kết cộng đồng, phát huy giá trị văn hóa và nền văn hiến Việt Nam. Cần sửa nhanh ba vấn đề là trụ cột mấu chốt, là hệ thống cản phá quá trình phát triển của đất nước.

Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới

Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 7/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018) và Công văn số 2538/UBND-NC (ngày 18/6/2018) hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Sau ba năm triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật ban hành VBQPPL năm 2015), về cơ bản các quy định của Luật đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc trong quá trình xây dựng, ban hành các VBQPPL. Cụ thể, ở tỉnh Quảng Trị công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã kịp thời áp dụng, thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành các VBQPPL năm 2015, nhất là các quy định mới của Luật; Có thể thấy, việc thực hiện quy định của Luật với quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL được quy định chặt chẽ, khoa học hơn so với trước đây, chất lượng VBQPPL đã có chuyển biến tích cực, nhiều văn bản được đề xuất ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của của địa phương. Nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được nâng cao, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, khoa học đúng quy định của pháp luật. 
Tin đã đưa
Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (20/2/2019)
Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/1/2019)
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND (4/12/2018)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (4/11/2018)
Kỳ vọng vào đợt lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp (26/10/2018)
Đẩy mạnh triển khai Luật hợp tác xã 2012 (23/10/2018)
Xây dựng chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (28/3/2018)
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” (19/6/2017)
Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (19/6/2017)
Trang:
1 2
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH