NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND


Ngày cập nhật: 04/12/2018 3:28:35 CH

Hội đồng nhân dân với việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

 

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người có trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân quyết định các chính sách và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – ANQP của địa phương. Để có cơ sở đánh giá và đối chiếu thì chỉ số PCI là một trong những công cụ mang tính khoa học, phản ánh trung thực, khách quan thực tiễn phát triển của từng địa phương.

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là sự đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự quản lý, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng đối với các doanh nghiệp. Chỉ số PCI tìm hiểu và lý giải vì sao một số tỉnh, thành vượt lên các tỉnh, thành khác về phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế, PCI bao gồm 10 chỉ số thành phần, bao quát những lĩnh vực chính của điều hành kinh tế các tỉnh, thành có liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp.

 

 

Từ đòi hỏi về nhiệm vụ phát triển KTXH ở địa phương, chỉ số PCI là yêu cầu bắt buộc và là động lực thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp cùng đồng hành để phát triển.

Đối với HĐND việc giám sát là một hình thức thực hiện quyền lực Nhà nước. Chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân được cụ thể hóa qua các hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng là một trong những nội dung HĐND các cấp giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát quy định. HĐND thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát của mình tại các kỳ họp và giữa các kỳ họp.

 

- Tại kỳ họp, ngoài những nội dung theo luật định, HĐND tỉnh tổ chức và thực hiện việc chất vấn, đây là một hình thức giám sát của đại biểu dân cử, tập trung vào những vấn đề trong quản lý nhà nước liên quan đến những chỉ số thành phần của PCI. Như về chỉ số về tiếp cận đất đai, tại Quảng Trị đã triển khai thực hiện “Sáng kiến dân chấm điểmM-score do tổ chức Oxfam tài trợ, tổ chức sáng kiến Việt Nam hỗ trợ đồng hành từ năm 2014 và đã đạt được nhiều kết quả, trong đó đã tạo điều kiện cho người dân và các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai thông qua văn phòng 1 cửa cấp huyện và cấp tỉnh. Thực tế chỉ số tiếp cận đất đại của Quảng Trị xếp thứ 33 năm 2015 lên thứ 12 năm 2016 trong số 63 tỉnh thành. Về chỉ số thành phần: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chất lượng cao, HĐND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết về viêc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, chọn năm 2018 là “Năm Doanh nghiệp”. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đã có 9 cam kết về nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Đánh giá chỉ số về sự hài lòng của người dân (SIPAS) năm 2017 được xếp thứ 18/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 15/63 tỉnh thành.

            

Giữa hai kỳ họp, qua những đợt giám sát, khảo sát HĐND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế trong qua trình thực hiện các chỉ số quan trọng liên quan đến thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tạo ra nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần nâng cao đời sống người dân. Đặc biệt tập trung vào chỉ số “chi phí không chính thức” đây là chỉ số mà Quảng Trị được xếp thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần (Năm 2015 xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố; Năm 2016 xếp thứ 43/63; Năm 2017 đạt 59,25 điểm tăng 1,63 điểm xếp thứ hạng 54/63 tỉnh thành so với năm 2016 giảm 11 bậc).  “Chi phí không chính thức” là những chi phí nằm ngoài quy định, phát sinh trong quá trình doanh nghiệp giao dịch với cơ quan nhà nước để thực hiện hoạt động kinh doanh. Chi phí này có thể bằng tiền, bằng thời gian...làm tăng gánh nặng chi phí của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp nản lòng, mất cơ hội kinh doanh hoặc không sẵn sàng đầu tư, mở rộng quy mô...

 

Thực hiện các kết luận giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh và kết quả đánh giá các chỉ số của PCI, đồng thời ý thức được những tác động tiêu cực của chi phí không chính thức ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 2937 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Trị năm 2018 và những năm tiếp theo. Mục tiêu chung là xây dựng chính quyền hành động, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện mục tiêu “Phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc tốp 20 của cả nước”. Giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cho từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện. Ngày 19/7/2018 UBND tỉnh tiếp tục ban hành Văn bản số 3082/UBND-NC về nâng cao các chỉ số cấp tỉnh, và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc giám sát, kiểm tra, chống nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính công việc liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm giảm “chi phí không chính thức”, tăng mức hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Quảng Trị cũng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể để cải thiện ít nhất 10 bậc xếp hạng chỉ số PCI, tăng từ 3 dến 3,5 điểm phấn đấu nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; tiếp cải thiện chất lượng hỗ trợ khởi sự kinh doanh, phấn đấu thành lập mới 340 doanh nghiệp năm 2018; cung cấp các dịch vụ công phổ biến liên quan đến người dân và doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3,4; giảm ít nhất 50% danh mục hang hóa sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành… Thông qua giám sát, khảo sát HĐND tỉnh luôn khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đánh giá sự quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.

Có thể nói, với hai chức năng quan trọng của HĐND là quyết định và giám sát và bản chất PCI là tiếng nói của của doanh nghiệp dân doanh, đây là một nguồn thông tin phản ảnh từ thực tiễn tới cơ quan xây dựng chính sách, cũng là giúp HĐND thực hiện chức năng của mình, thì việc đánh giá độc lập, khách quan và phản biện dự thảo của cơ quan trình đề án trên cơ sở ý kiến chính đáng của cử tri và lợi ích của địa phương thể hiện qua các chỉ số PCI bao gồm các chỉ tiêu, biện pháp, cách làm, yêu cầu tăng cường quản trị công địa phương. Kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách hoặc biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng tăng năng lực quản trị công của chính quyền. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong các nguồn thông tin khác nhau mà HĐND nhận được. Vì vậy, khi phân tích thông tin của PCI, cần xem xét đối chiếu với các thông tin khác.

Có thể nói PCI là công cụ để HĐND sử dụng vào các hoạt động giám sát, khảo sát, tham vấn, lấy ý kiến để quyết định các chính sách phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời các chỉ số thành phần của PCI cũng là cơ sở để Hội đồng nhân dân đánh giá thông qua việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là cải cách hành chính và phát triển doanh nghiệp…và được giám sát bởi HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội và cử tri địa phương.

 

Một số khuyến nghị về giải pháp

Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch sử dụng PCI trong hoạt động giám sát của HĐND, đại biểu HĐND thiết nghĩ nên thực hiện một số giải pháp sau:

Nhóm thứ nhất là: Thực hiện giám sát kế hoạch cấp tỉnh và của từng đơn vị về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tin thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Lộ trình thoái phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Huy động các nguồn lực đầu xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của cấp ủy địa phương để thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.- Giám sát việc chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực mà Doanh nghiệp còn gặp nhiều phiền hà nhất là theo khuyến nghị của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt nam (VCCI) như: Thuế, phí, lệ phí, đất đai và Bảo hiểm xã hội, giảm tối đa thời gian làm việc để nhanh chóng giải quyết cho doanh nghiệp. Giảm thiểu tối đa các chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp; giảm tỷ lệ doanh nghiệp thường phải trả các khoản chi phí không chính thức và tỷ lệ tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, chống mất trộm tài sản, hoạt động các băng nhóm.

Bên cạnh đó cần tăng cường giám sát việc cung cấp thông tin, các tài liệu pháp lý, quy hoạch để nhà đầu tư tiếp cận một cách thuận tiện nhất của các ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Việc cập nhật, bổ sung thông tin về chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư của tỉnh ở trang web tỉnh, web các sở ngành để doanh nghiệp dễ dàng có được một các nhanh chóng. Phải thay đổi tư duy quản lý doanh nghiệp sang phục vụ doanh nghiệp; đồng hành cùng công đồng doanh nghiệp với tinh thần “3 đồng hành, 5 hỗ trợ đối với doanh nghiệp”.

Nhóm thứ hai là: Tăng cường công tác hoạt động giám sát - đối thoại việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tại các cơ quan chấp hành; nâng cao trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tại các kỳ họp, giữa hai kỳ họp của HĐND, Thường trực HĐND và quyền chất vấn của Đại biểu HĐND.

Giám sát việc rà soát các thủ tục hành chính để đề nghị các cơ quan chuyên môn đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm các thủ tục không cần thiết, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi cho người dân và doanh nghiệp. Phát huy vai trò của các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp trong việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách, những cam kết của địa phương với VCCI để từ đó doanh nghiệp có cách nhìn, cách đánh giá chính xác về các chỉ số PCI tại điaạ phương. Đồng thời, tiếp tục trang bị những kỹ năng, kiến thức cho toàn thể cán bộ, công chức, viêc chức để hiểu rõ hơn về bản chất của PCI. Đưa vào chương trình giám sát, những chỉ số thành phần đạt điểm số thấp, chậm cải thiện để góp phần nâng cao chỉ số PCI và đề nghị xử lý những trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Trí Tuân - Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Trị

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (20/2/2019)
Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (23/1/2019)
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG CHỈ SỐ PCI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND (4/12/2018)
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (4/11/2018)
Kỳ vọng vào đợt lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND các cấp (26/10/2018)
Đẩy mạnh triển khai Luật hợp tác xã 2012 (23/10/2018)
Xây dựng chính sách để hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp (28/3/2018)
Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” (19/6/2017)
Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân (19/6/2017)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH