NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015


Ngày cập nhật: 03/03/2019 10:02:47 CH

Sau ba năm triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật ban hành VBQPPL năm 2015), về cơ bản các quy định của Luật đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện tương đối nghiêm túc trong quá trình xây dựng, ban hành các VBQPPL. Cụ thể, ở tỉnh Quảng Trị công tác xây dựng, ban hành VBQPPL đã kịp thời áp dụng, thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành các VBQPPL năm 2015, nhất là các quy định mới của Luật; Có thể thấy, việc thực hiện quy định của Luật với quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL được quy định chặt chẽ, khoa học hơn so với trước đây, chất lượng VBQPPL đã có chuyển biến tích cực, nhiều văn bản được đề xuất ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của của địa phương. Nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, vai trò của công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được nâng cao, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp, khoa học đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thi hành Luật ban hành VBQPPL năm 2015 trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn, vướng mắc và một số hạn chế, bất cập trong việc quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL; Quá trình thực hiện quy định về quy trình lập đề nghị xây dựng VBQPPL; Việc soạn thảo VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn… còn những điểm chưa thật sự hợp lý, cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khách quan.

 

Ông Đỗ Xuân Lân, Quyền Vụ trưởng Vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu 
những điểm mới của Luật  ban hành VBQPPL năm 2015. (Ảnh:TH).

 

Được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và tập hợp những ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung  vào dự thảo “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 theo Công văn số 4981/BTP-VĐCDPL ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp”, tôi xin chia sẻ một số quan điểm, góp ý vào dự thảo, cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương được quy định tại Khoản 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Điều 4 (gồm Quyết định của Ủy ban nhân dân và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp); Khoản 3, Điều 3 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về hướng dẫn thi hành Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp không phải văn bản quy phạm pháp luật, nhưng qua thực tế 3 năm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì nhiều địa phương rất lúng túng trong việc phân biệt Nghị quyết, Quyết định có chưa quy phạm pháp luật và không chứa quy phạm pháp luật như Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Nghị quyết về quy hoạch, đô thị… Vậy, đề nghị cần quy định cụ thể và liệt kê danh mục cụ thể về văn bản có chứa quy phạm pháp luật do chính quyền địa phương các cấp ban hành.

Vấn đề thứ hai là việc xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn: Luật năm 2015 quy định việc soạn thảo VBQPPL theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không quy định trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hành thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân; ban hành văn bản để bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật; ban hành văn bản để tạm ngưng hiệu lực của một văn bản khác hoặc kéo dài hiệu lực của văn bản quy định thực hiện thí điểm các chính sách, đề nghị quy định cụ thể về trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn

Vấn đề thứ ba về việc ban hành thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật: Theo quy định của Luật năm 2015 thì chỉ được quy định thủ tục hành chính trong thông tư, thông tư liên tịch và văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương khi được giao trong luật. Trong quá trình áp dụng quy định này, các bộ, ngành, địa phương còn gặp một số khó khăn, lúng túng trong việc: như xác định các trường hợp được quy định thủ tục hành chính trong thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính trong các thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương đã được ban hành; quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về biện pháp đặc thù của địa phương thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 27 của Luật năm 2015.  

          Vấn đề thứ tư là: Theo quy định tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đề nghị bổ sung, sửa đổi quy định rõ “luật giao” là luật nào, luật chuyên ngành hay luật chung để địa phương thống nhất thực hiện.

          Vấn đề thứ năm là: Tại Khoản 1 Điều 113, khoản 1 Điều 120, Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Quy định này, cần sửa đổi rút ngắn thời gian lấy ý kiến xuống khoảng 10 ngày đến 15 ngày là phù hợp.

          Vấn đề thứ sáu: Tại Điều 139, thẩm định dự thảo quyết định của UBND cấp huyện, đề nghị bổ sung quy định về việc thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp huyện trong trường hợp các dự thảo do phòng Tư pháp được phân công chủ trì soạn thảo. Đối với việc xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trình dự án luật, pháp lệnh trong quy trình trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh tại dự thảo Tờ trình: đề nghị chọn phương án 1 là phù hợp.

          Trên đây là một số ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015..

 

Bài, ảnh: Phạm Văn Phúc

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (23/9/2019)
Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy (20/8/2019)
Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành (20/8/2019)
Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù (20/8/2019)
Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh (28/5/2019)
Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân (11/4/2019)
Bứt phá để phát triển (20/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (3/3/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH