NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới


Ngày cập nhật: 12/03/2019 4:12:23 CH

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngày 7/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018) và Công văn số 2538/UBND-NC (ngày 18/6/2018) hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

 

(Nguồn: Vietnamnet.vn)

 

Về tiêu chí sáp nhập quy định tại Đề án của UBND tỉnh thì sáp nhập các thôn, khu phố có nguồn gốc từ một làng trước đây; thôn mới thành lập và thôn có nguồn gốc lâu đời; sáp nhập các thôn, khu phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% theo quy định của Thông tư 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ (sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố), đó là: Thôn thuộc vùng đồng bằng dưới 200 hộ; thôn thuộc vùng miền núi dưới 100 hộ; khu phố thuộc đồng bằng dưới 250 hộ; khu phố thuộc miền núi dưới 150 hộ. Đối với thôn, khu phố có quy mô số hộ gia đình chưa đạt 50% so với quy định nhưng nằm cách xa các thôn, khu phố khác (vùng đồng bằng trên 2 km, miền núi trên 3 km) hoặc thôn, khu phố là một làng trước đây nhưng tối thiểu phải có quy mô số hộ gia đình trên 70 hộ đối với miền núi, trên 100 hộ đối với đồng bằng thì trước mắt giữ nguyên, sẽ xem xét sáp nhập trong giai đoạn 2021 - 2030. Riêng đối với các thôn thuộc vùng biên giới, UBND các huyện phải báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể. 

Sau khi Đề án của UBND tỉnh ban hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn bám sát các tiêu chí và nguyên tắc đã được xác định, tiến hành xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập, lấy ý kiến nhân dân. Quá trình sắp xếp, sáp nhập, các địa phương căn cứ vào tiêu chí về quy mô hộ gia đình, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân, các trường hợp đặc thù miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới nơi có địa hình chia cắt phức tạp; thôn hình thành do xâm canh, xâm cư; thôn gắn liền với các di tích lịch sử, văn hóa; khu phố có quy hoạch phát triển điểm dân cư tập trung và được nhân dân đồng thuận. Đến nay việc sắp xếp, sáp nhập đã được HĐND xã, phường, thị trấn thông qua. Theo số liệu ban đầu, trước khi sắp xếp, sáp nhập toàn tỉnh có 1.082 thôn, khu phố; sau khi sắp xếp, sáp nhập còn 716 thôn, khu phố (552 thôn, 164 khu phố); giảm 366 thôn, khu phố (306 thôn và 60 khu phố). Như vậy, so với mục tiêu đề án đặt ra là đảm bảo yêu cầu (mục tiêu của đề án là giảm từ 300 - 400 thôn, khu phố; còn lại khoảng từ 600 - 750 thôn, khu phố ).

 

Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Trị

 

Tuy nhiên, mới đây Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 14/2018/TTBNV (ngày 3/12/2018) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TTBNV có thay đổi về quy mô số hộ gia đình, cụ thể: Đối với thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Trung có từ 250 hộ gia đình trở lên; thôn ở xã biên giới, xã đảo, thôn ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 100 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Trung có từ 300 hộ gia đình trở lên. Vậy nên các địa phương cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố cho phù hợp với quy định của Thông tư 14/2018/ TT-BNV; đồng thời có tính đến sự đồng bộ về tinh gọn bộ máy theo tinh thần tự chủ, tự quản, chế độ cho cán bộ không chuyên trách khu phố, thôn, bản theo chính sách của địa phương do HĐND tỉnh ban hành; và việc đặt tên thôn mới, khu phố mới cũng cần được tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

 

Bài, ảnh: Lê Thiện

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy (20/8/2019)
Tập trung công tác chỉ đạo, điều hành (20/8/2019)
Sắp xếp thôn, bản: Cần lưu ý đến yếu tố đặc thù (20/8/2019)
Chính sách hỗ trợ, phát triển cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực - góp phần thúc đẩy tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh (28/5/2019)
Sắp xếp, sáp nhập các thôn, bản, khu phố: Đặt tên thôn mới cần sự đồng thuận cao trong nhân dân (11/4/2019)
Bứt phá để phát triển (20/3/2019)
Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố: Cần rà soát lại quy mô số hộ gia đình ở các thôn, khu phố theo quy định mới (12/3/2019)
Tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (3/3/2019)
Nâng cao chất lượng giám sát giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh (20/2/2019)
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH