Hội nghị tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Hội nghị tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Ngày 22.7.2024, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Lào Cai. Ông Nguyễn Trần Huy - TUV - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo: Ban Dân tộc HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, UBMTTQVN, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Quảng Trị và Lào Cai; Thường trực HĐND huyện Đakrông, Hướng Hóa và Thường trực HĐND một số xã trên địa bàn.

40/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị, phần vốn dư sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)

Thời gian đăng: 18/07/2024

41/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt

Thời gian đăng: 18/07/2024

43/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay-tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 18/07/2024

44/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 18/07/2024

45/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo

Thời gian đăng: 18/07/2024

48/NQ-HĐND

Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án đầu tư công

Thời gian đăng: 18/07/2024

49/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025

Thời gian đăng: 18/07/2024

50/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 18/07/2024

51/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 18/07/2024

52/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác

Thời gian đăng: 18/07/2024

53/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh và chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 18/07/2024

54/NQ-HĐND

Nghị quyết bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước

Thời gian đăng: 18/07/2024

55/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và giáo viên đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; trợ cấp đối với trẻ em đang học ở cơ sở giáo dục mầm non dân lập...

Thời gian đăng: 18/07/2024

56/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

Thời gian đăng: 18/07/2024

57/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định đối tượng, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 18/07/2024

58/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên và phân loại vùng để áp dụng mức thu học phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ năm học 2024 - 2025

Thời gian đăng: 18/07/2024

59/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

60/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc đổi tên các Tiểu khu thuộc thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

Thời gian đăng: 18/07/2024

61/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2030

Thời gian đăng: 18/07/2024

62/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 18/07/2024

63/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và ...

Thời gian đăng: 18/07/2024

64/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quản

Thời gian đăng: 18/07/2024

65/NQ-HĐND

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 26, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

Thời gian đăng: 18/07/2024

66/NQ-HĐND

Nghị quyết chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thời gian đăng: 18/07/2024

42/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

Thời gian đăng: 22/07/2024

39/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 23/07/2024

37/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/06/2024

38/2024/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và mức hỗ trợ, bồi dưỡng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 29/06/2024

24/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thời gian đăng: 16/05/2024

25/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045

Thời gian đăng: 16/05/2024

27/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản mỏ cát trắng Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

26/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II

Thời gian đăng: 16/05/2024

09/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/05/2024

15/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Qúy Đôn

Thời gian đăng: 16/05/2024

10/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án : Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Thời gian đăng: 16/05/2024

11/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

12/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc

Thời gian đăng: 16/05/2024

13/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

14/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 16/05/2024

17/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024

Thời gian đăng: 16/05/2024

thtt
Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024

Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024

Tối nay 6/7, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 với chủ đề “Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình”.

Xem tiếp 

Hội nghị tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Hội nghị tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.  

Ngày 22.7.2024, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tìm hiểu kinh nghiệm thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại Lào Cai. Ông Nguyễn Trần Huy - TUV - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo: Ban Dân tộc HĐND, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, UBMTTQVN, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Quảng Trị và Lào Cai; Thường trực HĐND huyện Đakrông, Hướng Hóa và Thường trực HĐND một số xã trên địa bàn.

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực địa để thẩm tra nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Khai thác mỏ sét đồi khu vực Hô Lây, xã Hải Chánh

Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực địa để thẩm tra nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Khai thác mỏ sét đồi khu vực Hô Lây, xã Hải Chánh

Ngày 03/7/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát thực địa để thẩm tra nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án Khai thác mỏ sét đồi khu vực Hô Lây, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng do UBND trình kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở VHTT&DL về nội dung trình kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khoá VIII

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở VHTT&DL về nội dung trình kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khoá VIII

Ngày 01/7/2024, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tổ chức làm việc với Sở VHTT&DL để thẩm tra nội dung dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc). Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH - HĐND tỉnh chủ trì, tham gia các buổi làm việc có các thành viên Ban VHXH, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở KH-ĐT, Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH&HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Chiều ngày 05/7/2024, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xem tiếp 

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn

Ngày 21.6.2024, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh do bà Ly Kiều Vân - UVBTVTU, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Sở GD&ĐT.
 

Xem tiếp 

 
Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024  công tác Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 công tác Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Sơ kết công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Chủ trì Hội nghị: Đ/c Bùi Thị Vân- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Lê Minh Tiến - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đ/c Dương Phước Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Xem tiếp 

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Gio Linh giám sát công tác quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Gio Linh giám sát công tác quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2024, từ ngày 14/6/2024 đến ngày 02/7/2024, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Gio Linh do đồng chí Nguyễn Văn Hồng – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát về công tác quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ giai đoạn 2023-2024 tại một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Xem tiếp 

 
Khảo sát các nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản và các mô hình phát triển sản xuất cộng đồng của đồng bào DTTS.

Khảo sát các nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản và các mô hình phát triển sản xuất cộng đồng của đồng bào DTTS.

Từ ngày 14 đến ngày 19/7/2024 Ban hỗ trợ điều hành dự án “Nâng cao năng lực và hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” đã tổ chức khảo sát các nhóm tiết kiệm vốn vay thôn bản và các mô hình phát triển sản xuất cộng đồng của đồng bào DTTS tại một số xã thuộc huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh.

Xem tiếp 

 
Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cam Lộ khảo sát mô hình cây dược liệu

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cam Lộ khảo sát mô hình cây dược liệu

Ngày 04/7/2024, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử địa bàn huyện Cam Lộ đã tổ chức khảo sát mô hình cây dược liệu tại địa bàn huyện Cam Lộ. Cam Lộ được tỉnh chọn là Trung tâm dược liệu của tỉnh và xác định dược liệu là cây trồng có giá trị kinh tế cao.
 

Xem tiếp 

 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay11,033
  • Tháng hiện tại306,348
  • Tổng lượt truy cập8,454,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây