Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh khóa VIII

Thực hiện Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023, hôm nay, ngày 28/3/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 16 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

01/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)

Thời gian đăng: 28/02/2023

02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao thông đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu)

Thời gian đăng: 08/03/2023

108/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 đợt 2 năm 2022

Thời gian đăng: 21/12/2022

107/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

106/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2022

105/NQ-HĐND

Nghị quyết về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

104/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến 2030

Thời gian đăng: 21/12/2022

103/NQ-HĐND

Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030

Thời gian đăng: 21/12/2022

102/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

101/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

100/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

Thời gian đăng: 21/12/2022

99/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

98/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

Thời gian đăng: 21/12/2022

95/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

94/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

Thời gian đăng: 21/12/2022

93/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Thời gian đăng: 21/12/2022

92/NQ-HĐND

Nghị quyết về giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

91/NQ-HĐND

Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 21/12/2022

89/NQ-HĐND

Nghị quyết về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2022

88/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 21/12/2022

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

Thời gian đăng: 21/12/2022

86/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2026

Thời gian đăng: 21/12/2022

85/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xóa mù chữ

Thời gian đăng: 21/12/2022

83/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2022

82/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2022

81/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thời gian đăng: 21/12/2022

80/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thời gian đăng: 21/12/2022

84/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023

Thời gian đăng: 03/01/2023

90/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác

Thời gian đăng: 03/01/2023

96/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1

Thời gian đăng: 03/01/2023

109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt (giai đoạn 2)

Thời gian đăng: 03/01/2023

110/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

Thời gian đăng: 03/01/2023

97/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí

Thời gian đăng: 03/01/2023

78/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Thời gian đăng: 30/11/2022

79/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên thống nhất tại khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 30/11/2022

58/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà thờ Liệt sỹ và Doanh trại đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 584 (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 21/10/2022

59/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9)

Thời gian đăng: 21/10/2022

60/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 21/10/2022

61/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn ngân sách địa phương kế hoạch năm 2022 và kế hoạch 2021 kéo dài sang năm 2022

Thời gian đăng: 21/10/2022

62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 21/10/2022

thtt
Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV thành công tốt đẹp

(Daibieunhandan.vn) Chiều nay, 15.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự, thành công tốt đẹp sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao. 

Xem tiếp 

Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu - HĐND tỉnh khóa VIII

Thực hiện Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023, hôm nay, ngày 28/3/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 16 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định.

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát thực tế các điểm mỏ trên địa bàn tỉnh đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản

Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong các ngày từ 09/3/2023 đến ngày 10/3/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp trên địa bàn một số địa phương đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản của tỉnh đến năm 2030.
 

Xem tiếp 

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Nội vụ thẩm tra dự thảo Quy định nội dung, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban Văn hóa - Xã hội làm việc với Sở Nội vụ thẩm tra dự thảo Quy định nội dung, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Vừa qua, Ban VHXH HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nội vụ để thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có thành viện Ban VHXH, lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16

Sáng ngày 23/3/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27.3.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Ly Kiều Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc - HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 

Xem tiếp 

 
Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hoạt động tình  nguyện nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Chi đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Sáng ngày 25/3/2023, Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với tinh thần hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh toàn quốc 19/03, Chi đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Làm sạch biển” tại bãi biển Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. 

Xem tiếp 

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Gio Linh từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026 đến nay

Kết quả hoạt động của HĐND huyện Gio Linh từ đầu nhiệm kỳ 2021 -2026 đến nay

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Gio Linh đã nỗ lực kiện toàn bộ máy tổ chức; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quyết định đúng, kịp thời những chủ trương, các vấn đề quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ, HĐND huyện Gio Linh khóa VI, có tổng số 30 đại biểu, đến nay còn 28 đại biểu (02 đại biểu đã chuyển công tác).Thường trực HĐND huyện có 04 thành viên; các Ban HĐND huyện gồm 02 ban (Ban Kinh tế - xã hội; Ban Pháp chế); cơ cấu mỗi Ban gồm 5 thành viên: 01 Trưởng ban kiêm nhiệm, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách và 3 Ủy viên kiêm nhiệm; có 04 Tổ đại biểu HĐND, một tổ gồm 7 đại biểu (01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó, 01 thư ký và 04 thành viên).
 

Xem tiếp 

 
Tăng cường việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Tăng cường việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

Đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) cấp xã có vai trò rất quan trọng, là người trực tiếp góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống của đồng bào DTTS, là hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thời là lực lượng tiên phong góp phần xây dựng phát triển bền vững kinh tế, xã hội, chính trị ở vùng đồng bào DTTS. Vì vậy, để xây dựng chính quyền cấp cơ sở vùng DTTS vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thì cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người DTTS.
 

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hải Lăng.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Hải Lăng.

Ngày 23/11, đoàn Đại biểu HĐND tỉnh đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã Hải Ba, Hải Phong, Hải Trường và Hải Dương.
 

Xem tiếp 

 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,291
  • Tháng hiện tại2,291
  • Tổng lượt truy cập4,515,576
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây