Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND các cấp 2021 - 2026, xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; trước tình hình vi phạm pháp luật của một số cán bộ, đảng viên từ cơ sở đến trung ương đã bị xem xét, x lý theo quy định của pháp luậtTại nhiều hội nghị và diễn đàn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, lãnh đạo Quốc hội đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

26/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 30/06/2022

27/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 30/06/2022

28/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 30/06/2022

29/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 30/06/2022

30/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 30/06/2022

21/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 01/06/2022

22/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,....

Thời gian đăng: 01/06/2022

23/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 01/06/2022

24/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2022

Thời gian đăng: 01/06/2022

25/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn

Thời gian đăng: 01/06/2022

03/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 21/04/2022

04/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 21/04/2022

05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022

Thời gian đăng: 21/04/2022

06/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

Thời gian đăng: 21/04/2022

07/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến DT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa

Thời gian đăng: 21/04/2022

08/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giảm dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 21/04/2022

09/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 22/04/2022

10/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý

Thời gian đăng: 22/04/2022

11/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quóc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 - giai đoạn 1

Thời gian đăng: 22/04/2022

12/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030

Thời gian đăng: 22/04/2022

13/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

Thời gian đăng: 22/04/2022

14/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 22/04/2022

15/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 22/04/2022

16/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 22/04/2022

17/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 22/04/2022

18/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 22/04/2022

19/NQ-HĐND

Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2022

Thời gian đăng: 22/04/2022

20/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương bán nhà và đất thuộc sở hữu Nhà nước

Thời gian đăng: 16/05/2022

01/NQ-HĐND

Nghị quyết Về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 08/04/2022

02/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 năm 2022

Thời gian đăng: 08/04/2022

149/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

150/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020

Thời gian đăng: 28/12/2021

151/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

152/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

153/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

154/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

Thời gian đăng: 28/12/2021

155/NQ-HĐND

Nghị quyết kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 28/12/2021

156/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

Thời gian đăng: 28/12/2021

157/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường hai đầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1

Thời gian đăng: 28/12/2021

158/NQ-HĐND

Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 28/12/2021

thtt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải

(Báo Quảng Trị) - Sáng nay 30/4, tại Kỳ đài Hiền Lương, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975  - 2022), 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022).

Xem tiếp 

Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa VIII

Sáng nay 29/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Trị khai mạc Kỳ họp thứ 9 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định. Tham dự kỳ họp có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đào Mạnh Hùng, UVBTVTU,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ngành liên quan tham dự kỳ họp

Xem tiếp 

 
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND làm việc với Sở Giáo dục - Đào tạo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức làm việc Sở Giáo dục - Đào tạo về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua đề án đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân phường 1, thị xã Quảng Trị.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân phường 1, thị xã Quảng Trị.

Sáng ngày 24/6/2022, Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường 1, thị xã Quảng Trị để khảo sát về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Xem tiếp 

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Để phục vụ cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 8, ngày 25.5.2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có phiên làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và các sở ngành liên quan về việc ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem tiếp 

 
Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh  tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022  và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027”

Hội Cựu chiến binh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027”

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thực hiện Hướng dẫn số 33/HD-CCB ngày 22/7/2021 của Hội CCB tỉnh Quảng Trị hướng dẫn Đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027. Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh thống nhất tổ chức “Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027” Hội CCB Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.

 

Xem tiếp 

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Đakrông  khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 16/12/2021, HĐND huyện Đakrông tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp cuối năm để đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022.

Xem tiếp 

 
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND các cấp 2021 - 2026, xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; trước tình hình vi phạm pháp luật của một số cán bộ, đảng viên từ cơ sở đến trung ương đã bị xem xét, x lý theo quy định của pháp luậtTại nhiều hội nghị và diễn đàn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, lãnh đạo Quốc hội đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm30
  • Hôm nay7,675
  • Tháng hiện tại20,494
  • Tổng lượt truy cập3,174,306
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây