69/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024

Thời gian đăng: 04/08/2023

70/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

Thời gian đăng: 04/08/2023

71/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1)

Thời gian đăng: 04/08/2023

72/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

Thời gian đăng: 04/08/2023

45/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

Thời gian đăng: 30/07/2023

47/NQ-HĐND

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

46/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021

Thời gian đăng: 31/07/2023

48/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

49/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

50/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023

Thời gian đăng: 03/08/2023

51/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5 2022 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các d

Thời gian đăng: 03/08/2023

52/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao

Thời gian đăng: 03/08/2023

53/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

54/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

55/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025

Thời gian đăng: 03/08/2023

56/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành chính sách hộ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

57/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024

Thời gian đăng: 03/08/2023

58/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến RD-01 và RD-04 khu Công nghiệp Quán Ngang

Thời gian đăng: 03/08/2023

59/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành

Thời gian đăng: 03/08/2023

60/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Mộ Tiến sỹ Bùi Dục Tài

Thời gian đăng: 03/08/2023

61/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

62/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy mô chủ trương đầu tư dự án Công viên thống nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

63/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị", tiểu dự án tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/08/2023

64/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 03/08/2023

65/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 03/08/2023

66/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh

Thời gian đăng: 03/08/2023

67/NQ-HĐND

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vốn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022

Thời gian đăng: 03/08/2023

68/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phan bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạ

Thời gian đăng: 03/08/2023

43/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 30/07/2023

44/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bầu Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 30/07/2023

40/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án "Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà" vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

Thời gian đăng: 19/05/2023

41/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2023

Thời gian đăng: 19/05/2023

42/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 19/05/2023

27/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/04/2023

26/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/04/2023

25/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miến, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội đồng

Thời gian đăng: 03/04/2023

24/NQ-HĐND

Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thời gian đăng: 03/04/2023

23/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 03/04/2023

22/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 04/04/2023

21/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 04/04/2023

thtt
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

(Báo Quảng Trị) Chiều nay 22/7, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã trang trọng tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia (LSQG) Trường Sơn, Đường 9 và Thành Cổ Quảng Trị.

Xem tiếp 

Phiên họp thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII

Phiên họp thứ 31, Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII

Ngày 01/8/2023, tại trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 31 để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp 19, với các nội dung chính sau: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn 1 và dự án tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương; cho ý kiến đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Xem tiếp 

 
Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh.

Vào sáng ngày 11/7/2023, tại Trụ sở HĐND tỉnh, Ban KTNS-HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra Tờ trình số128 /TTr-UBND ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp 

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh

Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề tại Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh

Ngày 21/9/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách người có công trên địa bàn huyện Gio Linh giai đoạn 2020 - 2023 theo Kế hoạch số 38/KH-VHXH ngày 21/8/2023 của Ban VHXH HĐND tỉnh. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban VHXH HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát; tham gia làm việc với đoàn có các thành viên Ban VHXH, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở LĐTB&XH, Văn phòng Đoàn Đại biểu QH & HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

 
Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Chiều ngày 11/7/2023, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thông qua báo cáo thẩm tra để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo luật định. Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 

Xem tiếp 

Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Hội nghị giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 11.08.2023, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh đã phối hợp với Vụ Dân tộc (Văn phòng Quốc hội) tổ chức thành công Hội nghị  giới thiệu, tham vấn hệ thống thông tin giám sát của cơ quan dân cử về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
 

Xem tiếp 

 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 04 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị gồm có: Đ/c Bùi Thị Vân - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc KýLê Minh Tiến, Lê Nguyễn Hải Dương. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Chiến - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và công chức, người lao động Văn phòng.

Xem tiếp 

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Hải Lăng khóa VI thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Hải Lăng khóa VI thông qua 11 nghị quyết quan trọng

Ngày 26/7, HĐND huyện Hải Lăng khóa VI khai mạc Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đ/c Lê Quang Chiến - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
 

Xem tiếp 

 
Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị  từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Một số kết quả hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay  

Kế thừa và phát huy có hiệu quả những thành quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay HĐND tỉnh Quảng Trị  luôn phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
 

Xem tiếp 

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị triển khai sáng kiến Dân chấm điểm M.Score trên lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 – 2023

Vừa qua , Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ suy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, lãnh đạo và cán bộ Ban Quản lý sáng kiến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải và 09 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị do Ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì.
 

Xem tiếp 

 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gio Linh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Gio Linh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 15/9/2023, thực hiện Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa VIII, Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện Gio Linh tổ chức tiếp xúc cử tri tại xã Trung Sơn và xã Gio Quang. Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Thị Hương – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn huyện Gio Linh.
 

Xem tiếp 

 
QPPL
 
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,516
  • Tháng hiện tại147,753
  • Tổng lượt truy cập5,362,300
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây