Văn bản theo lĩnh vực: Kinh tế - Ngân sách

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 19/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017
2 37/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2019
3 33/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4 32/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019-2021
5 31/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6 30/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua "Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"
7 29/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019
8 27/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Triệu Giang - Triệu Hòa - Triệu Độ (bao gồm cầu Bến Lội), huyện Triệu Phong
9 26/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ
10 25/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng
11 24/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019
12 23/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
13 22/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
14 21/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019
15 20/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019
16 18/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2017
17 17/2018/NQ-HĐND 07/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019
18 20/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020
19 18/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019
20 17/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (nguồn vốn ngân sách Trung ương)
21 16/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ
22 15/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị)
23 14/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị vay vốn ngân hàng thế giới
24 13/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2
25 12/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà
26 11/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị
27 10/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020
28 9/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
29 8/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
30 7/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
31 6/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị. chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước
32 4/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019
33 3/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019
34 2/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
35 01/2019/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2019
36 24/NQ-HĐND 24/11/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1)
37 25/NQ-HĐND 24/11/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ
38 26/NQ-HĐND 24/11/2019 Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà
39 44/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng 02 phòng học 01 tầng, điểm trường Xa Rúc, trường mầm non Hướng Hiệp, huyện Đakrông thuộc Đề án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021
40 43/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Phê duyêt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông
41 42/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 3) và điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
42 41/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020
43 40/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035
44 39/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
45 38/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên đại bàn tỉnh Quảng Trị
46 37/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Ban hành Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
47 36/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
48 35/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020
49 34/2020/NQ-HĐND 22/07/2020 Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
50 28/2020/NQ-HĐND 08/06/2020 Nghị quyết Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay3,467
  • Tháng hiện tại29,340
  • Tổng lượt truy cập816,260
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây