Danh sách Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Tổ đại biểu đơn vị Vĩnh Linh - Cồn Cỏ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Nhật Quang
Điện thoại:0905015045
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh - Tổ trưởng Trần Nhật Quang
2 Võ Viết Cường
Điện thoại:0913485426
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ - Tổ phó Võ Viết Cường
3 Vũ Văn Phong
Điện thoại:0948591678
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh -Thành viên Vũ Văn Phong
4 Đào Mạnh Hùng
Điện thoại:0912787191
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - Thành viên Đào Mạnh Hùng
5 Bùi Thị Vân
Điện thoại:0944203046
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Bùi Thị Vân
Tổ đại biểu đơn vị Gio Linh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Sơn
Điện thoại:0947261557
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh - Tổ trưởng Nguyễn Minh Sơn
2 Nguyễn Thiên Bình
Điện thoại:0913298579
Điện thoại cơ quan:
UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh - Tổ phó Nguyễn Thiên Bình
3 Trần Văn Quảng
Điện thoại:0913442705
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên Trần Văn Quảng
4 Võ Văn Hưng
Điện thoại:0913249567
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Võ Văn Hưng
5 Lê Thị Hương
Điện thoại:0914958999
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Trị - Thành viên Lê Thị Hương
Tổ đại biểu đơn vị Hướng Hóa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đăng Ánh
Điện thoại:0914141229
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh - Tổ trưởng Nguyễn Đăng Ánh
2 Hồ Thúy Vinh
Điện thoại:0988783453
Điện thoại cơ quan:
Chánh Văn phòng Huyện ủy Hướng Hóa - Tổ phó Hồ Thúy Vinh
3 Ly Kiều Vân
Điện thoại:0914214746
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị - Thành viên
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Trị
Ly Kiều Vân
4 Lê Minh Tuấn
Điện thoại:0914138585
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên Lê Minh Tuấn
5 Trần Văn Bến
Điện thoại:0943.568.469
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Thành viên Trần Văn Bến
Tổ đại biểu đơn vị Đakrông
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Trí Tuân
Điện thoại:0919228368
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đakrông - Tổ Trưởng Nguyễn Trí Tuân
2 Nguyễn Thị Lượng
Điện thoại:0942201526
Điện thoại cơ quan:
Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đakrông - Tổ phó Nguyễn Thị Lượng
3 Nguyễn Chiến Thắng
Điện thoại:0914222555
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Nguyễn Chiến Thắng
4 Lê Thế Quảng
Điện thoại:0915034532
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Thành viên Lê Thế Quảng
Tổ đại biểu đơn vị Cam Lộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Mai Nhi
Điện thoại:0914164672
Điện thoại cơ quan:
Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị - Tổ trưởng Đặng Mai Nhi
2 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:0983485235
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ - Tổ phó Nguyễn Thị Thanh Hương
3 Hoàng Nam
Điện thoại:0913485338
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Hoàng Nam
4 Ngô Quang Chiến
Điện thoại:0903519135
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ - Thành Viên Ngô Quang Chiến
Tổ đại biểu đơn vị Đông Hà
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Quang Chiến
Điện thoại:0914269169
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà - Tổ trưởng Lê Quang Chiến
2 Nguyễn Hồng Hải
Điện thoại:0914080060
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đông Hà - Tổ phó Nguyễn Hồng Hải
3 Nguyễn Đăng Quang
Điện thoại:0983285595
Điện thoại cơ quan:
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Nguyễn Đăng Quang
4 Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn)
Điện thoại:0905278111
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Thường trực Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam - Thành viên Thái Thanh Hùng (hòa thượng Thích Thiện Tấn)
5 Trần Thị Thu
Điện thoại:0949057246
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh - Thành viên Trần Thị Thu
Tổ đại biểu đơn vị Triệu Phong
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Xuân Anh
Điện thoại:0913199196
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong - Tổ trưởng Trần Xuân Anh
2 Trần Việt Dũng
Điện thoại:0914240225
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Triệu Phong - Tổ phó Trần Việt Dũng
3 Hồ Thị Thu Hằng
Điện thoại:0914042018
Điện thoại cơ quan:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Thành viên
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Trị
Hồ Thị Thu Hằng
4 Nguyễn Văn Khởi
Điện thoại:0905465137
Điện thoại cơ quan:
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Nguyễn Văn Khởi
5 Nguyễn Bá Duẩn
Điện thoại:0982009513
Điện thoại cơ quan:
Đại tá, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Thành viên Nguyễn Bá Duẩn
Tổ đại biểu đơn vị Hải Lăng - thị xã Quảng Trị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Khánh Vũ
Điện thoại:0914178388
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng - Tổ trưởng Nguyễn Khánh Vũ
2 Văn Ngọc Lãm
Điện thoại:0913442829
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị - Tổ phó Văn Ngọc Lãm
3 Nguyễn Trần Huy
Điện thoại:0917988019
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị - Thành viên Nguyễn Trần Huy
4 Hồ Xuân Hòe
Điện thoại:0913476083
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên Hồ Xuân Hòe
5 Nguyễn Thế Lập
Điện thoại:0914146626
Điện thoại cơ quan:
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị - Thành viên Nguyễn Thế Lập
Danh mục cơ cấu Tổ chức
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay11,214
  • Tháng hiện tại306,529
  • Tổng lượt truy cập8,454,344
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây