Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII (cập nhật đến ngày 02/12/2021)

Thứ hai - 15/11/2021 23:35 321 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp
                                                                            
 <Tải bản scan> 
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026                                                                            
 <Tải bản scan>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa VIII
<Đang cập nhật>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 Phiếu chất vấn   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022   Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII
<Đang cập nhật>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VIII
<Đang cập nhật>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 Báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của HĐND tỉnh 
<Đang cập nhật>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Phân tổ thảo luận 
<Đang cập nhật>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Gợi ý thảo luận tổ
<Đang cập nhật>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
2 Báo cáo thẩm tra của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Văn hóa - Xã hội
3 Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế, HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Pháp chế
4 Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc, HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Dân tộc
5 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
6 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Văn hóa - Xã hội
7 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Pháp chế HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Pháp chế
8 Báo cáo hoạt động năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
  Ban Dân tộc
BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
1

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

<Tải bản Scan Báo cáo> <Tải bản cập nhật bổ sung số liệu KTXH> <số liệu thống kê>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 và phương hướng công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022

<Tải bản Scan>
  UBND tỉnh Quảng Trị
3

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
4 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
5

Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2020

  UBND tỉnh Quảng Trị
6 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022   UBND tỉnh Quảng Trị
7 Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021   UBND tỉnh Quảng Trị
8

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

<Tải Báo cáo>

  UBND tỉnh Quảng Trị
9

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2022

<Tải báo cáo>      

* Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2022

<Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
10

Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2020

      <Tải Tờ trình>        <Tải báo cáo>       <Tải phụ lục>
 

*Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020 của các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do cấp tỉnh quản lý

<Tải Báo cáo>

  UBND tỉnh Quảng Trị
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
1

Tờ trình về việc thông qua các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
2

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối với ngân sách địa phương

<Tải bản Scan>

  UBND tỉnh Quảng Trị
3

Tờ trình, Đề án đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về số lượng và chế độ, chính sách đối với Nhân viên khuyên nông và Nhân viên thú y xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>       <Tải Đề án>

  UBND tỉnh Quảng Trị
4

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
5

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo nhân lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
6

Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

<Tải Tờ trình và Đề án>       <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
7

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2025

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
8

Tờ trình, Đề nghị và Dự thảo Nghị quyết ban hành Nghị quyết thông qua Đề án Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

<Tải Tờ trình và Đề án>    <Tải Phụ lục>    <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
9

Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lục có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030

<Tải Tờ trình và Đề án>       <Tải Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
10

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và điều chỉnh giảm diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
11

Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022

<Tải Tờ trình>

  UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II   UBND tỉnh Quảng Trị
13

Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết

  UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư xây dựng phòng ở công vụ cho giáo viên các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025   UBND tỉnh Quảng Trị
15

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1

<Tải Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết>

  UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH THAM GIA Ý KIẾN
       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay5,722
  • Tháng hiện tại11,908
  • Tổng lượt truy cập2,461,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây