Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022

Thứ tư - 28/12/2022 03:22 2.412 0
Nhằm kịp thời thực hiện và cụ thể hóa nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách theo Nghị quyết số 174/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2022, Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2022, Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2022, Kế hoạch số 408/KH-HĐND ngày 31/12/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác trọng tâm năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh,
Ngay từ đầu năm 2022, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác để ban hành chương trình công tác trong tâm; đồng thời hàng qúy và hàng tháng chuẩn bị nội dung, kế hoạch, xây dựng đề cương, lịch trình và dự kiến đơn vị làm việc cụ thể; thành lập Đoàn giám sát để lựa chọn hình thức, phương pháp giám sát, khảo sát với từng nội dung để tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động giám sát, khảo sát và tích cực triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm.  
 
image003 5


Kết quả tham mưu HĐND tỉnh xem xét để quyết định theo thẩm quyền, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ 08 đợt giám sát, khảo sát phục vụ tra 89 báo cáo, tờ trình, đề án và 79 nghị quyết so với tổng số 108 nghị quyết trình 8 kỳ họp HĐND tỉnh tổ chức trong năm 2022, chiềm 73% số lượng nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong năm 2022 (Từ kỳ hop thứ 7 đến kỳ họp thứ 14-HĐND tỉnh). Các nghị quyết do Ban Kinh tế Ngân sách-HĐND tham mưu trình HĐND tỉnh quyết định tập trung các vấn đề: Nhiệm phát triển KTXH, ngân sách, kế vốn đầu tư phát triển các chương trình MTQG; phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án; cho ý kiến và quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi rừng để thực hiện các dự án đầu tư; rà soát, bổ sung quy hoạch khoáng sản. Đồng thời ban hành nhiều chủ trương, chính sách địa phương như: Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Trị; ban hành danh mục sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ, nông nghiêp, tài nguyên Môi trường sử dụng NSNN thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045; Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Qũy hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị; Quy hoạch chung đô thị mới La Vang, huyện Hải Lăng đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị mới Lìa, huyện Hướng Hóa đến năm 2045; Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù; Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;  Quyết định công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; Bổ sung, điều chỉnh quy hoạch mỏ khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022- 2025 và đề xuất HĐND tỉnh quyết định nhiều nội dung quan trọng khác liên quan về ngân sách, mua sắm tài sản công, đất đai.
 
image001 6


Trên lĩnh vực giám sát, ngoài việc thực hiện nhiều đợt khảo sát, làm việc với các đơn vị, địa phương phục vụ thẩm tra các văn bản trình HĐND tỉnh để thảo luận đi đến quyết định, giám sát để đề xuất Thường trực HĐND tỉnh xem xét các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trình tại 15 Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức trong năm. Ban Kinh tế Ngân sách đã tham mưu thực hiện hoàn thành 04/06 nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh. Trong đó, trực tiếp tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức giám sát 01 chuyên đề về vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài; sau giám sát, đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành báo cáo kết quả giám sát, báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022 để xem xét ban hành nghị quyết giám sát; qua công tác giám sát đã phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục. Trực tiếp thành lập Đoàn giám sát để tổ chức thực hiện 04 chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh quyết định trong năm 2022 theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh về: Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; Tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo các dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; Tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích công ích theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh; Tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh và quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Các nội dung sau giám sát đã hoàn thành Báo cáo kết luận gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ngành, địa phương liên quan; đồng thời dự thảo Kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh xem xét và tổng hợp báo cáo các nội dung liên quan tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022 đảm bảo theo luật định. Ngoài ra, lãnh đạo chuyên trách Ban đã tham gia các Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo yêu cầu; dự với kiểm toán Nhà nước Khu vực II theo Quy chế phối hợp giưa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến hoạt động kiểm toán tiền và tài sản nhà nước tại các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức trong năm 2022; tham gia thẩm định chủ trương đầu tư các dự án và triển khai chương trình công tác của các sở, ban, ngành liên quan.
 
image005 3
 
Kết quả chung đạt được với khối lượng công việc khá lớn diến ra trong năm 2022, phát sinh tổ chức ngoài kế hoạch 4 kỳ họp HĐND tỉnh (08/KH 04 kỳ họp), tham mưu nhiều nội dung quan trọng của Thường trực HĐND tỉnh theo luật định và thực hiện chức năng giám sát, thẩm tra nhiều nội dung khác ngoài kế hoạch là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực HĐND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban và phối hợp tích cực của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, của các ngành, địa phương, đơn vị. Công tác giám sát, thẩm tra và chuẩn bị các nội dung quan trọng trên lĩnh vực kinh tế ngân sách thực hiện với các hình thức linh hoạt, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế và tiến độ xây dựng các báo cáo, đề án của các cơ quan, đơn vị; hoạt động của Ban trong năm 2022 được chú trọng đổi mới về hình thức, phương pháp; nội dung thẩm tra được đầu tư khá kỹ, có tính khái quát và cụ thể trước khi trình HĐND tỉnh quyết định; công tác tham mưu Thường trực HĐND tỉnh giải quyết kịp thời các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp đúng quy định của pháp luật, nhờ vậy Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022./.
                                                                                    Ảnh và tin bài: Minh Sơn


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay6,206
  • Tháng hiện tại301,521
  • Tổng lượt truy cập8,449,336
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây