Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến ngày 19/7/2019)

Thứ năm - 20/02/2020 04:18 2.055 0
STT                                     TRÍCH YẾU CƠ QUAN SOẠN THẢO
VĂN BẢN CHUNG
1 HĐND tỉnh Quảng Trị 
2 HĐND tỉnh Quảng Trị
3 HĐND tỉnh Quảng Trị
4 QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII Thường trực HĐND tỉnh
Quảng Trị
5 CHƯƠNG TRÌNH Làm việc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 PHÂN TỔ THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 10 (Cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 GỢI Ý THẢO LUẬN Ở TỔ KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA VII (Cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA VII (bản cập nhật ngày 18/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA HĐND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH 
1 BÁO CÁO Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019 (bản cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 BÁO CÁO Kết quả hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh (bản cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 BÁO CÁO Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (bản cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4 BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII (bản cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 BÁO CÁO Kết quả giám sát về tình hình tổ chức, hoạt động và công tác sáp nhập các thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 BÁO CÁO Giám sát về công tác quản lý nhà nước đối với chế biến gỗ, gỗ dăm trên địa bàn tỉnh (bản cập nhật ngày 16/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 TỜ TRÌNH Về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 (bản cập nhật ngày 17/7/2019) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8 BÁO CÁO Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh (bản cập nhật ngày 16/7/2019) Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị
10 BÁO CÁO Kết quả giám sát về tình hình sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2020 (bản cập nhật ngày 16/7/2019) Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị
11 BÁO CÁO Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh ( bản cập nhật ngày 16/7/2019) Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Trị
12 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII (bản cập nhật ngày 16/7/2019) Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Trị
13 BÁO CÁO Hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội - Hội đồng nhân dân tỉnh ( bản cập nhật ngày 17/7/2019) Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị
14 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh (bản cập nhật ngày 18/7/2019) Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị
15 BÁO CÁO Hoạt động 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh (bản cập nhật ngày 17/7/2019)
<Tải bản Scan>
Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị
16 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (bản cập nhật ngày 17/7/2019) Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị
 
VĂN BẢN CỦA UBND, UBMTTQVN, TAND,  VKSND, CỤC THADS TỈNH
1 BÁO CÁO Tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2019 (bản cập nhật ngày 8/7/219) UBND tỉnh Quảng Trị
2 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2019 (bản cập nhật ngày 8/7/2019) UBND tỉnh Quảng Trị
3 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư  xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2019 (bản cập nhật ngày 8/7/2019) UBND tỉnh Quảng Trị
4 BÁO CÁO Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri (bản cập nhật ngày 8/7/2019) UBND tỉnh Quảng Trị
5 BÁO CÁO Tình hình thực hiện dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi Ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019 (bản cập nhật ngày 05/7/2019) UBND tỉnh Quảng Trị
6 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 UBND tỉnh Quảng Trị
7 BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2019
                           <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
8 BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
                      <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
9 BÁO CÁO Tình hình kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019 (bản cập nhật ngày 15/7/2019)
                           <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
10 BÁO CÁO Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (bản cập nhật ngày 15/7/2019)
                         <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
11 TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 12/2013-NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (Kèm báo cáo đánh giá kết quả tổ chức thực hiện 02 Nghị quyết trên)
                          <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
12 TỜ TRÌNH Về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
                          <Tải bản Scan>            <TẢI PHỤ LỤC II>
UBND tỉnh Quảng Trị
13 TỜ TRÌNH và ĐỀ ÁN Hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 (bản cập nhật ngày 8/7/2019)
                      <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
14 TỜ TRÌNH Về việc chấp thuận thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác để thực hiện dự án phát sinh trong năm 2019 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh thông qua (có danh mục kèm theo) (bản cập nhật ngày 8/7/2019)
                    <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
15 ĐỀ ÁN Đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
                        <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
16 TỜ TRÌNH Thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị vay vốn Ngân hàng Thế Giới (bản cập nhật ngày 8/7/2019)
                     <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
17 TỜ TRÌNH Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 (bản cập nhật ngày 9/7/2019) 
                        <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
18 TỜ TRÌNH và ĐỀ ÁN Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án " Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (bản cập nhật ngày 9/7/2019)
                        <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
19 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án " Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (bản cập nhật ngày 9/7/2019)
                        <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
20 THÔNG BÁO Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền (bản cập nhật ngày 10/7/2019)
                          <Tải bản Scan>
UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
21 BÁO CÁO Công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019 (số liệu tính từ  01/12/2018 đến 31/5/2019) (bản cập nhật ngày 10/7/2019)
                         <Tải bản Scan>
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
22 BÁO CÁO Của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 06 tháng đầu năm 2019 (bản cập nhật ngày 9/7/2019)
                       <Tải bản Scan>
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
23 BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành án 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
                         <Tải bản Scan>
Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO GIẢI TRÌNH CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CỦA UBND TỈNH
1 BÁO CÁO Giải trình các nội dung liên quan đến dự án  Đường nối Khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến Cảng Cửa Việt (bản cập nhật ngày 19/7/2019)
                        <Tải bản Scan>
Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2019 (bản cập nhật ngày 11/7/2019)
                           <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
2 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
                             <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
3 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
                                <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
4 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm  trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
                                 <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
5 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc, chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước
                                      <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
6 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
                                       <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
7 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT về việc Đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
                                           <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
8  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Hỗ trợ khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030 (bản cập nhật ngày 8/7/2019)
                                          <Tải bản Scan>
 
UBND tỉnh Quảng Trị
9 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua danh mục các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (bản cập nhật ngày 8/7/2019)
                                            <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
10 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 (bản cập nhật ngày 9/7/2019)
                                           <Tải bản Scan> 
UBND tỉnh Quảng Trị
11 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt Đề án " Phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (bản cập nhật ngày 9/7/2019)                                        <Tải bản Scan> UBND tỉnh Quảng Trị
12  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc phê duyệt Đề án " Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" (bản cập nhật ngày 9/7/2019)
                                        <Tải bản Scan>
 
UBND tỉnh Quảng Trị
13  TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (bản cập nhật đến ngày 9/7/2019)
                                     <Tải bản Scan>
 
UBND tỉnh Quảng Trị
14 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019 (bản cập nhật ngày 15/7/2019)
                                      <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
15 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng cuối năm 2019 (bản cập nhật ngày 15/7/2019)
                                     <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị
16 TỜ TRÌNH và DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư (bản cập nhật ngày 16/7/2019)
                                      <Tải bản Scan>
UBND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay12,608
  • Tháng hiện tại168,454
  • Tổng lượt truy cập7,970,841
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây