Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII ( Cập nhật đến 11h00 ngày 06/12/2019)

Thứ năm - 20/02/2020 04:40 1.543 0
  DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND TỈNH KHÓA VII
TT                              TRÍCH YẾU CƠ QUAN SOẠN THẢO
VĂN BẢN CHUNG
1

 KẾ HOẠCH tiếp xúc cử tri, trước và sau kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm 2019) của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII

<Tài bản scan> 

HĐND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị 
2

KẾ HOẠCH tổ chức kỳ họp thứ 11 và 12, HĐND tỉnh khóa VII 

<Tải bản scan>

 

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3

THÔNG BÁO Dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII (kỳ họp cuối năm)

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4

QUYẾT ĐỊNH Triệu tập kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VII 

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5

PHÂN CÔNG Thẩm tra và chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII

<Tải bản Scan>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6

 

CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH KHÓA VII (BẢN CẬP NHẬT 15H00 NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

 

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7

PHÂN TỔ THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HDND TỈNH KHÓA VII

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8

GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH KHÓA VII

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9

BÁO CÁO TỔNG HỢP THẢO LUẬN TỔ KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH KHÓA VII (BẢN CẬP NHẬT 9H30 NGÀY 05/12)

<TẢI BẢN SCAN>

Thư ký kỳ họp
10

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH KHÓA VII 

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
  CÁC VĂN BẢN CỦA HĐND TỈNH, THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH 
1

BÁO CÁO Kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2

BÁO CÁO Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3

BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4

BÁO CÁO Giám sát các chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (BẢN CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019 THAY THẾ BẢN CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5

BÁO CÁO Kết quả hoạt động  năm 2019 và dự kiến chương trình công tác năm 2020 của ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Quảng Trị (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban KTNS, HĐND tỉnh Quảng Trị
6

BÁO CÁO THẨM TRA của ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII ( BẢN CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019 THAY THẾ BẢN CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban KTNS, HĐND tỉnh Quảng Trị
7

BÁO CÁO Kết quả giám sát tình hình quản lý nhà nước và hiệu quả sử dụng tài nguyên, khoáng sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh (BẢN CẬP NHẬT NGÀY 04/12/2019 THAY THẾ BẢN CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban KTNS, HĐND tỉnh Quảng Trị
8

BÁO CÁO Kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018-2021(CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban KTNS, HĐND tỉnh Quảng Trị
9

BÁO CÁO Kết quả giám sát về tình hinh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của HĐND về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban KTNS, HĐND tỉnh Quảng Trị
10

BÁO CÁO Kết quả hoạt động  năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Trị (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban VHXH, HĐND tỉnh Quảng Trị

11

BÁO CÁO THẨM TRA của ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban VHXH, HĐND tỉnh Quảng Trị

12

BÁO CÁO Kết quả hoạt động  năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Trị (CẬP NHẬT NGÀY 02/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Trị
13

BÁO CÁO THẨM TRA Của ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Trị
14

BÁO CÁO Kết quả hoạt động  năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị (CẬP NHẬT NGÀY 02/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị
15

BÁO CÁO THẨM TRA của ban Dân tộc, HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII (CẬP NHẬT NGÀY 02/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị
16

BÁO CÁO kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của CHính phủ và Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh (CẬP NHẬT NGÀY 02/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Quảng Trị
17

TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
18

TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
19

TỜ TRÌNH Về việc giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
 
VĂN BẢN CỦA UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC
1

BÁO CÁO Tình hình Kinh tế  - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019, và Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 25/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
2

BÁO CÁO Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước, chi Ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018 (CẬP NHẬT NGÀY 25/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
3

BÁO CÁO Tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  (cập nhật ngày 20/11/2018)

<Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị

4

BÁO CÁO công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019  (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
5

BÁO CÁO Về việc thi hành Hiến pháp và các Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
6

BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
7

BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
8

BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019 và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 28/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
9

BÁO CÁO Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2019 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP năm 2020

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
10

TỜ TRÌNH Về việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Đề án trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VII (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
11

TỜ TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
12

TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN  thực hiện "Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả tại các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị" (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
13

TỜ TRÌNH về việc chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác để thực hiện dự án trong năm 2020 thuộc thẩm uyền HĐND tỉnh thông qua (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
14

TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
15

 

TỜ TRÌNH Về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

 

UBND tỉnh Quảng Trị
16

TỜ TRÌNH VÀ ĐỀ ÁN Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
17

TỜ TRÌNH Về việc ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi, nội dung chi đối với Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cập nhật ngày 20/11/2019)

<Tải bản Scan>

UBND tỉnh Quảng Trị
18

TỜ TRÌNH Dự thảo nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
19

TỜ TRÌNH Về việc miến nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
20

THÔNG BÁO Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền (CẬP NHẬT NGÀY 01/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
21

BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 02/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
22

BÁO CÁO công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2019 tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII (CẬP NHẬT NGÀY 29/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
23

BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 27/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
 
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA UBND TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN TRÌNH  
1

TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm Quốc phòng - An ninh năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 25/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
2

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT quy định một số mức chi, nội dung chi đối với Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (BẢN CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019 THAY THỂ BẢN CẬP NHẬT NGÀY 29/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
3

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 29/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
4

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  Về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong 6 tháng cuối năm 2019 (CẬP NHẬT NGÀY 29/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
5

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án "Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 -2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (BẢN CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019 THAY THẾ BẢN NGÀY 29/11/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
6

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

 <TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
7

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
8

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về  dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị
9

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Về việc phế duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9) (CẬP NHẬT NGÀY 03/12/2019)

<TẢI BẢN SCAN>

UBND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay12,608
  • Tháng hiện tại168,571
  • Tổng lượt truy cập7,970,958
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây