Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII

Thứ tư - 24/02/2021 20:05 3.474 2
 
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 20, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VII
STT Trích yếu Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1 Thông báo dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 25/02/2021) Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa VII  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Chương trình kỳ  họp thứ 20  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa VII Ban Kinh tế ngân sách
3 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa VII Ban Pháp chế
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN CỦA UBND TỈNH
1 Tờ trình v/v thông qua các Báo cáo, Tờ trình trình kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII (cập nhật ngày 05/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
2 Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị Tân Vĩnh (cập nhật ngày 02/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
3 Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu (cập nhật ngày 02/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
4 Tờ trình v/v đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (cập nhật ngày 03/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
5 Tờ trình v/v đề nghị chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào các mục đích khác để thực hiện các dự án phát sinh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh (cập nhật ngày 03/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
6 Tờ trình v/v đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2021 (cập nhật ngày 03/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
7 Tờ trình v/v điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện điện gió Hướng Tân và Tân Linh ( đợt 3) tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh (cập nhật ngày 03/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
8 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương (cập nhật ngày 03/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
9 Tờ trình v/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN, chi ngân sách NSĐP tỉnh Quảng Trị năm 2019 (cập nhật ngày 03/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
10 Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Trị (cập nhật ngày 05/3/2020) UBND tỉnh Quảng Trị
11 Tờ trình v/v đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật ngày 05/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
12 Tờ trình v/v điều chỉnh địa điểm thu hồi đất dự án trạm biến áp 220KV và đường dây 220KV Đông Hà - Lao Bảo (cập nhật ngày 08/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
13 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng Cửa Việt (cập nhật ngày 08/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
14 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (cập nhật ngày 08/3/2021) UBND tỉnh Quảng Trị
15 Tờ trình v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở công vụ của Trung tâm quản lý cửa khẩu tại cửa khẩu quốc tế La Lay UBND tỉnh Quảng Trị
16 Tờ trình v/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị ( giai đoạn 1) UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT UBND TỈNH TRÌNH  
1 Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
2 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN, chi ngân sách NSĐP tỉnh Quảng Trị năm 2019 UBND tỉnh Quảng Trị
3 Nghị quyết thông qua dự án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 UBND tỉnh Quảng Trị
4 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị UBND tỉnh Quảng Trị
5 Nghị quyết quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 UBND tỉnh Quảng Trị
6 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến Cảng Cửa Việt UBND tỉnh Quảng Trị
7 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công vụ của Trung tâm Quản lý cửa khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay UBND tỉnh Quảng Trị
8 Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (giai đoạn 1) UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN THAM GIA CỦA ĐẠI BIỂU
1
Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Quảng Trị 
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung quyết toán thu NSNN; chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 Nghị quyết Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5 Nghị quyết  về Chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh địa điểm thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6 Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
7 Nghị quyết điều chỉnh diện tích sử dụng rừng của Dự án nhà máy Điện gió Hướng Tân để tăng diện tích cho dự án điện gió Tân Linh tại Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
8  Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tân Vĩnh Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
9 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
10 Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn các địa phương Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
11
Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án Nhà ở công vụ của Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
12 Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
13 Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án Giải phóng mặt bằng để nâng cấp Quốc Lộ 9 đoạn từ Quốc Lộ 1 đến cảng Cửa Việt Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
14 Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Amorrolve
  buying cialis online reviews viagra avapro baikal pharmacy
    Amorrolve   03/12/2022 14:50
 • adassyJef
  [url=https://newfasttadalafil.com/]cialis super active[/url] Flagyl Amoxicillin For Dogs Precipitating factors a. buy generic cialis online cheap benzodiazepines Drugs that lessen anxiety tension agitation and panic attacks. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Acquistare Viagra In Sicurezza Hjlgam
    adassyJef   12/06/2022 06:17
Mã bảo mật   
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập40
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay17,019
 • Tháng hiện tại261,368
 • Tổng lượt truy cập8,063,755
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây