Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (cập nhật đến ngày 19/7/2023)

Thứ hai - 12/06/2023 05:22 1.943 0
 
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu                                                                                                                                                                                                                                           Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026           
                                      <Tải bản Scan>(Bản mới)                        
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Mười tám
(Có Dự kiến nội dung kỳ họp kèm theo)
<TẢI QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP>(thay thế Quyết định số 166/QĐ-HĐND ngày 29/6/2023)
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM
<Tải Chương trình kỳ họp
(Bản mới cập nhật ngày 16/7/2023)>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Công văn về việc lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII
(CÓ MẪU PHIẾU CHẤT VẤN KÈM THEO>
<Tải bản Scan>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Công văn về việc họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải bản Scan>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024
<Tải Tờ trình>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
<Tải Báo cáo>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Báo cáo>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Báo cáo>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thú Mười tám- HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
6
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023 của ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
Ban Kinh tế - Ngân sách
7
Báo cáo thẩm tra của ban Kinh tế - Ngân sách tại kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
Ban Kinh tế - Ngân sách
8
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023 của ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
Ban Văn hóa - Xã hội
9
Báo cáo thẩm tra của ban Văn hóa - Xã hội trình kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo (bản cập nhật ngày 17.7.2023)>
Ban Văn hóa - Xã hội
10
Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023 của ban Pháp chế, HĐND tỉnh
<Tải Báo cáo>
Ban Pháp chế
11 Báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế tại kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII Ban Pháp chế
12 Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2023 của ban Dân tộc, HĐND tỉnh Ban Dân tộc
13 Báo cáo thẩm tra của ban Dân tộc tại kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII Ban Dân tộc
BÁO CÁO CỦA UBND, UBMTTQNV, TAND, VKSND, CỤC THADS TỈNH
1
Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
UBND tỉnh Quảng Trị
2
Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
<Tải Phụ lục 1>         <Tải Phụ lục 2>
UBND tỉnh Quảng Trị
3
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi NSĐP 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
<Tải Báo cáo>
UBND tỉnh Quảng Trị
4
Báo cáo về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 06 tháng đầu năm 2023 
<Tải Báo cáo>
UBND tỉnh Quảng Trị
5
Báo cáo về việc thi hành Hiến pháp, các văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
<Tải Báo cáo>
UBND tỉnh Quảng Trị
6
Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
<Tải Báo cáo>
UBND tỉnh Quảng Trị
7
Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
<Tải Báo cáo>
UBND tỉnh Quảng Trị
8
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023
<Tải Báo cáo>
<Công văn về việc cập nhật số liệu giải ngân trong Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 29/6/2023>
UBND tỉnh Quảng Trị
9
Công văn giải trình, làm rõ một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Công văn>
UBND tỉnh Quảng Trị
10
Thông báo Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2023
<Tải Thông báo>
UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị
11
Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị 
<Tải Báo cáo>
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
12
Báo cáo công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị 06 tháng đầu năm 2023
<Tải Báo cáo>
Viện kiểm sát nhân dân
tỉnh Quảng Trị
13
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2023
<Tải báo cáo>
Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị
TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH
1
Tờ trình về việc trình các Báo cáo, Đề án, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Mười tám, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
<Tải Tờ trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
2
Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị
UBND tỉnh Quảng Trị
3
Tờ trình Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: "Công viên Thống Nhất tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị"
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án>
UBND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển sở, ngành cấp tỉnh và đội tuyển cấp huyện của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp>
UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
UBND tỉnh Quảng Trị
7
Tờ trình V/v đề nghị điều chỉnh Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
9
Tờ trình dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>        <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Tải Báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh>
UBND tỉnh Quảng Trị
10
Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Một số hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Lao Bảo - Tân Thành
<Tải Tờ trình>          <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Tải Tờ trình của Ban QLKKT tỉnh và Báo cáo kết quả thẩm định của Sở KH-ĐT>
UBND tỉnh Quảng Trị
11
Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Mộ Tiến sĩ Bùi Dục Tài
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Tải Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Sở KH-ĐT>
UBND tỉnh Quảng Trị
13
Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình (bản word)>
UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình V/v kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
15
Tờ trình V/v điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2022 sang năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình V/v dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình V/v ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tuyến RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quán Ngang
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
19
Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với Dự thảo Nghị quyết của Sở Nông nghiệp và PTNN>
UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình V/v thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
22
Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh nước CHDCND Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước CHDCND Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị quản lý
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
<Báo cáo đánh giá tác động của chính sách>
UBND tỉnh Quảng Trị
23
Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
24
Tờ trình V/v phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thành phố Đông Hà kế hoạch năm 2021 và vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022
<Tải Tờ trình>        <Tải Dự thảo Nghị quyết>
UBND tỉnh Quảng Trị
25
Tờ trình ban hành Nghị quyết Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>       
 <Tải Báo cáo đánh giá tác động của chính sách>
<Báo cáo giải trình Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung chi và mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị>
UBND tỉnh Quảng Trị
26
Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị", tiểu dự án tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
27
Tờ trình V/v dự kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
28
Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
<Tải Tờ trình>          <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
29
Tờ trình V/v điều diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96//NQ-HĐND ngày 16/7/2021 và Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình>
UBND tỉnh Quảng Trị
30
Tờ trình V/v cho ý kiến đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
UBND tỉnh Quảng Trị
31
Tờ trình V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1) và Dự án Tuyết đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
UBND tỉnh Quảng Trị
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1
Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023                                                               
 
2 Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương dự án Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị
<Đang cập nhật>
 
3 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương dự án Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị
<Đang cập nhật>
 
4 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1
<Đang cập nhật>
 
5 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”, tiểu dự án tỉnh Quảng Trị.
<Đang cập nhật>
 
6 Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Tuyến RD-01 và RD-04 Khu công nghiệp Quán Ngang
<Đang cập nhật>
 
7 Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Một số hạng mục thiết yếu tại Khu Tái định cư Lao Bảo - Tân Thành
<Đang cập nhật>
 
8 Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư, tôn tạo di tích lịch sử lưu niệm danh nhân Mộ Tiến sĩ Bùi Dục Tài
<Đang cập nhật>
 
9 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý
<Đang cập nhật>
 
10 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương
<Đang cập nhật>
 
11 Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Đang cập nhật>
 
12 Dự thảo Nghị quyết cho ý kiến đối với phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn NSTW: DA tuyến đường nối cảng hành không QT với QL 1
<Đang cập nhật>
 
13 Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh tên danh mục dự án tại Phụ lục 1 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSĐP phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2022 sang năm 2023
<Đang cập nhật>
 
14 Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
<Đang cập nhật>
 
15 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại mục I, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Đang cập nhật>
 
16 Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Đang cập nhật>
 
17 Dự thảo Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Đang cập nhật>
 
18 Dự thảo Nghị quyết tham gia ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2024
<Đang cập nhật>
 
19 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi NSĐP tỉnh Quảng Trị năm 2021
<Đang cập nhật>
 
20 Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Trị  
21 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
<Đang cập nhật>
 
22 Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu nộp các khoản phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  
23 Dự thảo Nghị quyết chấp thuận chủ trương thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án  
24 Dự thảo Nghị quyết chủ trương chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển loại rừng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh
<Đang cập nhật>
 
25 Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc đội tuyển năng khiếu tỉnh, đội tuyển thể thao người khuyết tật tỉnh và các đội tuyển cấp huyện đang tập trung tập huấn, thi đấu các giải thể thao của tỉnh Quảng Trị (thay thế Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh)
<Đang cập nhật>
 
26 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
<Đang cập nhật>
 
27 Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
<Đang cập nhật>
 
28 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  
29 Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)
<Đang cập nhật>
 
30 Dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
 
31 Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các Phó Ban HĐND tỉnh
<Đang cập nhật>
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay16,794
  • Tháng hiện tại261,143
  • Tổng lượt truy cập8,063,530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây