Danh mục tài liệu kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (Cập nhật đến ngày 28.3.2023)

Thứ sáu - 24/02/2023 03:07 2.207 0
DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU, HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ KHÓA VIII
STT Trích yếu   Cơ quan
ban hành
VĂN BẢN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
1
Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Mười lăm (Mười sáu), HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026           
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
2 Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa VIII
(Có nội dung dự kiến kèm theo)

<Tải Quyết định triệu tập>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
3
Chương trình kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Chương trình kỳ họp>
  Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
CÁC BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH
1
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Kinh tế - Ngân sách
2
Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>        
  Ban Văn hóa - Xã hội
3
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>        
  Ban Pháp chế
4
Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII
<Tải Báo cáo>
  Ban Dân tộc
BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Tờ trình về việc thông qua các Tờ trình và Nghị quyết trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
2
Tờ trình về việc thay đổi Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII; đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mần non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
3
Tờ trình Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
4
Tờ trình Đề nghị Hội đồng Nhân dân ban hành Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
5
Tờ trình v/v thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
6
Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Quản lý
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
7
Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp tỉnh quản lý năm 2022 sang năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
8
Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp huyện quản lý năm 2022 sang năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
9
Tờ trình về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2022 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
10
Tờ trình về việc cho ý kiến về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
11
Tờ trình về việc cho ý kiến về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
12
Tờ trình về việc cho ý kiến về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
13
Tờ trình về việc thực hiện đầu tư Dự án vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn Ngô Quyền - Điện Biên Phủ)
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
14
Tờ trình Ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi giải thưởng Báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Báo cáo>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
15
Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội và phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị" sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
16
Tờ trình dự thảo Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
17
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
18
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi, nội dung chi đối với Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
19
Tờ trình về việc sửa đổi chính sách đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học theo Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
20
Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sứ đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
21
Tờ trình về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
22
Tờ trình về việc hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>        
  UBND tỉnh Quảng Trị
23
Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
24
Tờ trình v/v bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2030
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
25
Tờ trình Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
26
Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025
<Tải Tờ trình>         <Tải Đề án>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
27
Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
28
Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay (giai đoạn 2)
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
29
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
30
Tờ trình v/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Tải Tờ trình>         <Danh mục công trình, dự án>
  UBND tỉnh Quảng Trị
31
Tờ trình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
32
Tờ trình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
33
Tờ trình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa kênh N2B hệ thống Nam Thạch Hãn và trạm bơm Mò Ó.
  UBND tỉnh Quảng Trị
34
Tờ trình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
35
Tờ trình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Khắc phục khẩn cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp xã Hải Phong
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
36
Tờ trình V/v phê duyệt duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
37
Tờ trình V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường tỉnh ĐT.571; ĐT.587; ĐT.588a
<Tải Tờ trình>
  UBND tỉnh Quảng Trị
38
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cầu vượt lũ tại tràn Km0+500, đường Cha Lỳ - Cuôi, xã Hướng Lập
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
  UBND tỉnh Quảng Trị
39
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cầu vượt lũ tại cầu tràn đi thôn Khe Me, thôn Sông Ngân, xã Linh Trường
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word>
  UBND tỉnh Quảng Trị
40
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cầu vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
41
Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cầu vượt lũ tràn Tà Puồng, đường vào khu tái định cư Trăng - Tà Puồng - Xã Hướng Việt
<Tải Tờ trình>         <Tải Dự thảo Nghị quyết>
 
  UBND tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO, GIẢI TRÌNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH
1
Công văn về việc báo cáo nội dung phục vụ thẩm tra trình kỳ họp thứ Mười sáu
<Tải Công văn>
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
2
BÁO CÁO Bổ sung một số nội dung làm rõ cơ sở đề nghị ban hành một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Báo cáo>
  Sở Nông nghiệp và PTNN
3
BÁO CÁO Về việc xây dựng Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững và đề xuất một số chính sách hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng giai đoạn 2023-2025
<Tải Báo cáo>
  Sở Nông nghiệp và PTNN
4
BÁO CÁO Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ các nội dung cơ sở đề nghị sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị quyết kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh tại điều 1 của Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị
<Tải Báo cáo>
  Sở Nông nghiệp và PTNN
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
  DANH MỤC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP 16 - HĐND TỈNH KHÓA VIII
(THEO KẾT LUẬN TẠI PHIÊN HỌP THỨ 26 - HĐND TỈNH KHÓA VIII)
<TẢI DANH MỤC>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp  tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp xã Hải Phong
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết  Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua  hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa kênh N2B hệ thống Nam Thạch Hãn và trạm bơm Mò Ó
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường tỉnh ĐT.571, ĐT.587, ĐT.588a
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tại cầu tràn  đi thôn Khe Me, thôn Sông Ngân, xã Linh Trường
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tràn Tà Puồng, đường vào khu tái định cư Trăng - Tà Puồng - Xã Hướng Việt
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình  Cầu vượt lũ tại tràn Km0+500, đường Cha Lỳ - Cuôi, xã Hướng Lập
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
 
 
 
Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2022 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và nguồn thu xổ số kiến thiết do tỉnh quản lý
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý năm 2022 sang năm 2023
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2023
   
 
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi giải thưởng giải Báo chí tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
  Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị    
 
Dự thảo Nghị quyết Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục  mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
   
 
Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>         <Phụ lục>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua danh mục dự án  thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>         <Danh mục dự án>
   
  Dự thảo Nghị quyết Kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị    
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
 
Dự thảo Nghị quyết Về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
<Tải Dự thảo Nghị quyết (bản Word)>
   
       
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay4,683
  • Tháng hiện tại208,537
  • Tổng lượt truy cập8,356,352
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây