Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp

Thứ ba - 02/02/2021 05:55 974 0
(Baoquangtri.vn)- Hôm nay 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) họp phiên bế mạc, hoàn thành các nội dung chương trình đại hội sau 8 ngày làm việc, diễn ra từ 25/1 – 1/2/2021. Dự phiên bế mạc đại hội có đại biểu khách mời các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành phiên bế mạc.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp
 
hai bchtu ra mat dai hoi
Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt đại hội

 
hai tbt du hop bao
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự họp báo sau đại hội
 

Đại hội XIII của Đảng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Các văn kiện được thông qua tại đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Các văn kiện đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước) Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 ủy viên, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị 18 ủy viên; Ban Bí thư 5 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương 19 ủy viên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu bế mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh thành công của đại hội chỉ là bước khởi đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Ngay sau phiên bế mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự buổi họp báo đại hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Một lần nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại câu nói của mình cách đây 3 năm, nay đã được đưa vào nghị quyết của đại hội: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội XIII của Đảng là đại hội thành công nhất trong những kỳ đại hội của Đảng gần đây, thể hiện ở chỗ: Văn kiện đại hội lần đầu tiên đăng công khai trên báo chí để lấy ý kiến tham gia đóng góp rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân, nên khi đưa ra thảo luận tại đại hội rất phong phú và thống nhất nhanh; công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận, khách quan, làm từng bước, lấy ý kiến của các cơ quan..., nên đồng thuận, thống nhất cao, đưa ra đại hội chỉ bầu một lần là đạt kết quả rất tập trung; công tác tổ chức đại hội rất chu đáo, cẩn thận, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đại biểu về dự, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong điều kiện COVID -19 đang xảy ra. Không khí đại hội rất phấn khởi, hồ hởi, tin cậy. Đây là thành công khởi đầu của nhiệm kỳ mới. Để đạt được mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, khâu tổ chức thực hiện rất quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo góp sức lan tỏa tinh thần truyền cảm hứng, quyết tâm của đại hội, bản lĩnh và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, làm sao từ nghị quyết phải tạo ra của cải vật chất, vì mục tiêu dân phải giàu, nước phải mạnh. Tinh thần chung là phấn đấu để đạt được thành tựu năm sau cao hơn năm trước; nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng phải đạt thành tựu cao hơn nhiệm kỳ khóa XII trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Baoquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay11,324
  • Tháng hiện tại306,639
  • Tổng lượt truy cập8,454,454
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây