Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu - 14/08/2020 03:48 932 0
(Tinhuyquangtri.vn) - Trong 2 ngày 12 - 13/8/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã Quảng Trị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 226 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn đảng bộ dự đại hội.
1
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ảnh: Tinhuyquangtri.vn
 
2
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo đại hội- Ảnh: Tinhuyquangtri.vn
 
3
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ thị xã Quảng Trị khóa mới- Ảnh: Tinhuyquangtri.vn
 

5 năm qua, BCH Đảng bộ thị xã Quảng Trị đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở chủ đề công tác hằng năm, công tác xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện tốt. Nhất là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành thường xuyên, bảo đảm đúng quy định.

Nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng tập trung bàn thảo, phân tích, đề ra các chủ trương giải quyết các công việc còn nhiều thách thức, khó khăn.  Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây là nền tảng cơ bản để địa phương đạt 18/18 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã đề ra 14 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường; 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và 3 chương trình, dự án trọng điểm, đồng thời xác định 19 nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Quảng Trị. Chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm của địa phương như còn lúng túng trong định vị vị trí, lợi thế, tiềm năng, khâu mới, lĩnh vực trọng tâm để có định hướng phát triển dài hạn, xuyên suốt và có tính đột phá; chất lượng dịch vụ du lịch chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách; vi phạm pháp luật về ma túy, lừa đảo qua mạng có chiều hướng tăng; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ...Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu đề cao ý thức trách nhiệm, thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp rốt ráo, khả thi để sớm khắc phục.

Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thị xã và tâm đắc với ý tưởng xây dựng “Đô thị hòa bình” đi lên từ sự hủy diệt của chiến tranh, là điểm đến tri ân và tâm linh, điểm hẹn của nhân loại yêu chuộng hòa bình, trung tâm tổ chức các sự kiện về hòa bình, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng gợi mở thêm một số vấn đề để đại hội thảo luận là:

Thị xã Quảng Trị có vai trò, vị trí rất quan trọng trong định hướng phát triển của tỉnh. Vì vậy, địa phương cần định vị lại vị trí phát triển của mình, cùng với thành phố Đông Hà, trở thành trung tâm kinh tế động lực phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa; phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp sạch, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Để đạt được điều này, địa phương cần có tư duy mới, đột phá trong việc thực hiện công tác quy hoạch, đảm bảo khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng yêu cầu đô thị loại III, thậm chí có tiêu chí phải đảm bảo yêu cầu của đô thị loại II. Đồng thời kết nối hài hòa với tổng thể phát triển chung của tỉnh, với các địa phương trong vùng.

Tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa năng lực sản xuất của các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế. Trước mắt, cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có trên địa bàn để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Khai thác tối đa lợi thế, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn. Trong đó, cần coi trọng lựa chọn, định hướng tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn từ tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt của địa phương gắn với nghiên cứu xây dựng các đề án, dự án để có giải pháp thực sự đổi mới, sáng tạo, có tính khả thi cao để từng bước hiện thực hóa ý tưởng  “Đô thị hòa bình”.

 Phối hợp làm tốt công tác đầu tư tôn tạo và bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo lập bền vững không gian văn hoá và nếp sống văn minh đô thị. Mỗi người dân thị xã phải thể hiện rõ hơn nếp sống của người dân Thành Cổ đã được xây dựng và lưu giữ từ lâu, góp phần tạo nên môi trường sống văn minh, thân thiện, nghĩa tình, mang đậm nét riêng của thị xã Quảng Trị. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chính sách đối với người có công với cách mạng. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư.

Quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, yêu cầu đặt lên hàng đầu là phải tiếp tục giữ vững và nâng cao sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực sự dân chủ, biết lắng nghe, có cách ứng xử tinh tế, hợp lý và nhân văn để giữ cho được sự đoàn kết, nhất trí cao trong tập thể lãnh đạo, trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn cao, có phương pháp làm việc khoa học; có khả năng quy tụ, biết huy động tối đa và sử dụng hiệu quả sức mạnh tổng hợp của mọi cán bộ. Cùng với đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Coi trọng công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp và tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hoá, truyền thống cách mạng vẻ vang và sự đoàn kết nhất trí, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Quảng Trị nhất định sẽ đạt được những bước tiến mới mạnh mẽ, vững chắc trong quá trình phát triển, sớm trở thành đô thị loại III, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 ủy viên, Ban Thường vụ 10 ủy viên; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị Văn Ngọc Lãm được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Tinhuyquangtri.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay11,418
  • Tháng hiện tại306,733
  • Tổng lượt truy cập8,454,548
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây