Tinh hoa hội tụ sức mạnh toàn dân, lực đẩy đi tới thành công

Chủ nhật - 20/02/2022 21:20 2.535 0
Là nhà lãnh đạo trải qua các vị trí then chốt của Hội đồng Lý Luận Trung ương trong những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới vô cùng phong phú và phức tạp  cũng như  trực tiếp “cầm quân, điều binh, khiển tướng” với tư cách là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội tụ về tầm cao tư duy, tổng kết lý luận và chỉ đạo thực tiễn sâu sắc.
    
Tinh hoa hội tụ sức mạnh toàn dân, lực đẩy đi tới thành công
 Nội dung các bài viết, bài nói  của Tổng Bí thư trong quá trình chuẩn bị Văn kiện đại hội XIII của Đảng là những kết tinh lý luận cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đến nay. Thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách  Hồ Chí Minh gần gũi với đời sống đương đại, chủ nghĩa và tầm vóc tư tưởng kết tinh từ đời sống nên gần gũi và lay động lòng người khi  nghe và tiếp nhận của  cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thể hiện năng lực hoạch định và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng và Tổng Bí thư trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân vì dân; tư tưởng dân là gốc và vai trò vị trí nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp trong thời kỳ mới.
 

Từ thực tiễn,Tổng Bí thư đã khẳng định “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”

 
tbt camau 210217 489

Những thành tựu đạt dược qua 35 năm đổi mới trong bối cảnh biến động phức tạp của chính trị, kinh tế thế giới và sự chống phá của các thế lực thù địch, trong và ngoài nước, sự xét lại, cơ hội,tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong Đảng mới thấy hết tầm vóc và sự kiên định của đảng và sự nỗ lực vượt qua khó khăn của toàn quân toàn dân ta.

Để tiếp tục cổ vũ động viên toàn Đảng toàn dân tiếp tục con đường xây dựng đất nước theo định hướng XHCN, Tổng Bí thư đã khẳng định: Xã hội xã hội chủ nghĩa với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là: một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân. Một chủ nghĩa xã hội với nội hàm như vậy rất gần gũi, gắn bó với mong muốn tự thân của hàng triệu người Việt Nam hôm nay và mai sau nên nó trở thành lời hiệu triệu để doàn kết toàn dân tộc vươn lên giành những thắng lợi mới phấn đấu đến 2045 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như định hướng của đại hội XIII của Đảng.
         
Về phạm vi lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Tổng Bí thư đã dày công nghiên cứu và từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội sau 75 năm hoạt động và 14 nhiệm kỳ Quốc hội. Tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV cùng với việc đánh giá những kết quả quan trọng mà Quốc hội nước ta đã đạt được xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân. Tổng Bí thư đã khẳng định cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của Quốc hội trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo…cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành các văn bản pháp luật; sớm xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Ưu tiên xây dựng mới, bổ sung các đạo luật ở các lĩnh vực trọng điểm có ý nghĩa then chốt, có tính khả thi cao, tạo sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội.

 
20211126171920txct hai ba trung sang 2616

Từng là một đại biểu dân cử, là lãnh đạo HĐND ở địa phương hơn 20 năm, trong đó có việc thí điểm không tổ chức HĐND huyện, Quận, Phường nhiệm kỳ 2011-2016. Chúng tôi thấm thía suy nghĩ, trăn trở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Chủ tịch Quốc hội khóa XIII trong cuộc  “đấu tranh” giữa một bên là cơ quan trình và bảo vệ việc nên bỏ HĐND huyện, quận, phường với lý do bộ máy cồng kềnh tốn kém, hoạt động không hiệu quả và một bên là những người trực tiếp hoạt  động trong hệ thống cơ quan dân cử các cấp không chỉ là HĐND huyện, quận, phường và nhiều nhà khoa học chính trị, khoa học quản lý khi nhìn nhận từ thực tiễn cuộc sống và nguy cơ làm biến dạng bản chất quyền lực nhà nước. Cuối năm 2014 khi tham dự  hội nghị do UBTVQH tổ chức ,nghe báo cáo việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường cảu10 tỉnh, thành phố tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, sau khi nghe ý kiến nhiều chiều, Tổng Bí thư đã phát biểu chỉ đạo đại ý: Nếu bỏ HĐND thì nhà nước địa phương tổ chức ra thế nào để bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân? Các đồng chí nói HĐND hoạt động hình thức thì vì sao, hay do HĐND thiếu thực quyền vậy cần sửa đổi thế nào cho HĐND mạnh lên, xứng đáng là cơ quan đại biểu nhân dân? Và cuối cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết luận giao UBTVQH tiến hành giám sát việc thực hiện thí điểm bám theo các nội dung quy định tại Nghị quyết 26/2008/QH12 của Quốc hội. Và từ chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và giám sát của UBTVQH, HĐND các cấp được khôi phục từ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Theo luật này, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND các cấp đã được xác lập theo hướng tăng thẩm quyền quyết định và giám sát, làm cho HĐND hoạt động ngày càng thực quyền và hiệu quả. Mặc dù những tư tưởng xóa bỏ HĐND vẫn còn trong một bộ phận cán bộ có chức có quyền, muốn cá nhân hóa thâu tóm quyền lực từ tay nhân dân.

Những  bài nói bài viết của Tổng Bí thư chính là sự kết tinh tư tưởng Hồ Chí Minh trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, sâu sắc và thấm thía. Mỗi bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị đã có nhiều nổ lực để thực hiện tốt nhất vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình trước pháp luật. Trong đó Quốc hội đã chủ động đổi mới sáng tạo, chủ động, chuyển mạnh từ hoạt động định kỳ sang hoạt động  thường xuyên kịp thời nhưng không chạy theo sự vụ, ngẫu hứng, bỏ qua quy trình pháp luật, đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của đất nước và  hoạt động của Chính phủ và có tác dụng định hướng, chỉ đạo lan tỏa hoạt động của HĐND các cấp hướng tới một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân như Tổng Bí thư nhắc lại “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực sự vì nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân. Phải thật sự thấm sâu lời dạy của Bác Hồ: “Là công bộc của dân”, “đừng lên mặt quan cách mạng”; không phải trước mặt dân cứ viết lên trán hai chữ “Cộng sản” mà người ta nể sợ khắc phục tư tưởng và việc làm”.

Cuộc sống vô cùng phức tạp, nhưng cuộc sống là quan tòa phán  xử hành vi của những người đang sống và bổn sự của họ trước tổ chức và nhân dân. Nhân dân mong muốn đội ngũ công bộc của mình không chỉ nghe, đọc, thấu hiểu những tư tưởng, tình cảm, tấm lòng lãnh tụ đối với Đảng, nhân dân và dân tộc mà mong muốn hơn nữa những nhận thức ấy trở thành hành động quyết liệt, mạnh mẽ, nhất quán làm cho cái tốt cái vĩ đại đơm hoa kết trái, cái tôi, cái xấu, cái ác bị đẩy lùi và tuyệt diệt để cho mọi người, mọi nhà an vui, hạnh phúc, đất nước thanh bình trường cửu như nỗi lòng lãnh tụ và Tổng Bí thư gửi gắm trong các bài nói, bài viết của mình.

 
Thạc sỹ  Nguyễn Đức Dũng
Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 -2021


 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay12,608
  • Tháng hiện tại168,986
  • Tổng lượt truy cập7,971,373
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây