Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn mới

Thứ sáu - 10/02/2023 04:32 624 0
Thanh niên là rường cột nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Hiểu được vai trò, vị trí của Thanh niên, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh đã dành sự quan tâm lớn đối với Thanh niên, luôn tạo điều kiện để Thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 
Tăng cường chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn mới
Trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, ban ngành đoàn thể của tỉnh đã quan tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về một số giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình phát triển Thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015. Các cấp, các ngành cũng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch góp phần tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát huy tiềm năng và sức mạnh của thanh niên, góp phần giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tuy nhiên cùng với sự phát triển nhanh chống của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, Thanh niên và công tác thanh niên cần được quan tâm sâu sắc hơn và trở thành đòi hỏi ngày càng cấp thiết. Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện, đồng thời phát huy vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh, hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Ngày 09/12/2022, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết “Phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2030” với những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và hết sức quan trọng. Để thanh niên được phát triển toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp phải tăng cường phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể về thực hiện công tác thanh niên. Đây là yêu cầu cấp thiết bởi công tác thanh niên muốn triển khai hiệu quả đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp phải hiểu được ý nghĩa, vai trò, vị trí của thanh niên, đặt Thanh niên là trung tâm của sự phát triển. Để làm được điều đó, chính quyền các cấp cần phải lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, kế hoạch ở nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng xây dựng các chính sách về giáo dục, lao động, việc làm cho thanh niên. Đồng thời, tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của thanh niên.

 
image005 1


Từ tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác chăm lo bồi dưỡng, phát huy thanh niên, Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành lần này đã xác định 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đó là: (1) Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, trên 90% thanh niên là công nhân, 80% thanh niên nông thôn, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (2) Đến năm 2030, trên 75% thanh niên (đối với thanh niên thành thị là 90%) được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng (3) Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm (4) Đến năm 2030, trên 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương, trên 80% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở (5) Hằng năm, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp, 100% sinh viên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số (6) Hằng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp (7) Đến năm 2030, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị dưới 7%, tỉ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 6% (8) Hằng năm, trên 75% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳn  giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng chống HIV/AIDS (trong đó: tỉ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục phấn đấu đạt 100%; tỉ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%) (9) Phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ; (10) Hằng năm, trên 80% thanh niên ở đô thị; 70% thanh niên ở nông thôn; 60% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú (11) Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 10% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý (12) Hằng năm, phấn đấu 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật, phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.
 
image007 copy


Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, nghị quyết yêu cầu chính quyền các cấp phải rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thanh niên, đặc biệt là chú trọng xây dựng các chính sách đặc thù hỗ trợ thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thanh niên xuất ngũ, thanh niên khởi nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho thanh niên. Tăng cường cung cấp các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là việc thành lập Hội đồng Tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ, ưu đãi vốn vay tín dụng, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động và xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho Thanh thiếu nhi;  phấn đấu đến năm 2030, 90% huyện, thành phố, thị xã có Nhà thiếu nhi được xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp, 100% cụm dân cư có sân chơi thể thao. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như tạo điều kiện để Thanh thiếu niên được học tập, rèn luyện thể chất, tinh thần.

Nghị quyết của HĐND tỉnh đã nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các địa phương, hợp tác quốc tế trong công tác thanh niên nhằm giúp thanh niên phát triển toàn diện. Tạo điều kiện và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh niên trong việc chăm lo, phát triển thanh niên; chính quyền phối hợp Đoàn Thanh niên cùng cấp tham mưu cấp uỷ xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; quan tâm quy hoạch, bố trí sắp xếp công tác, phấn đấu 100% cán bộ Đoàn khi hết tuổi theo quy định được bố trí công việc phù hợp.

 
be mac ky 14 b copy 1


Cùng với 21 chương trình, đề án, dự án đã được đề ra trong Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành lần này xác định 04 chương trình, đề án để tiếp tục phát triển Thanh niên Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2030 đó là: Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Đề án phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên; Đề án tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên gắn với các dự án động lực phát triển kinh tế của tỉnh; ủy thác ngân sách tỉnh hàng năm (giai đoạn 2023-2026) qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh từ 1 đến 2 tỷ đồng để triển khai chương trình hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030 được ban hành ngay đầu nhiệm kỳ đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2022-2027) các cấp trong tỉnh đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đối với thế hệ trẻ tỉnh nhà, tạo cơ chế quan trọng để đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và phát huy thanh niên giai đoạn mới. Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành là nguồn cổ vũ, khích lệ lớn lao để thế hệ trẻ tỉnh Quảng Trị không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến, phát huy tính xung kích, tình nguyện, khát vọng cống hiến xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 
Bài, ảnh: BBT 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết
Thăm dò ý kiến

Dự án Dân chấm điểm M-Score mang lại lợi ích gì?

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay17,629
  • Tháng hiện tại261,978
  • Tổng lượt truy cập8,064,365
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây